Trwa nabór wniosków o przyznanie Premii dla młodych rolników w wysokości 200 tys. zł. To wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

[AKTUALIZACJA]

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 16 października br., a nie do 29 września 2023 r., jak wcześniej zakładano. ARiMR przedłużyła możliwość ubiegania się o premię we wtorek, 19 września!

Czy ARiMR wydłuży termin naboru wniosków o Premię dla młodych rolników?

Ze statystyk ARiMR na dzień 19 września wynika, że o premie z PS WPR 2023-2027 stara się jedynie blisko stu młodych rolników (!) (największym zainteresowaniem trwający nabór cieszy się na Mazowszu), a więc tempo składania wniosków jest bardzo słabiutkie. Dla porównania, w ostatnim, ubiegłorocznym naborze o wsparcie dla młodych rolników, jeszcze ze środków PROW, złożono 2 234 wniosków!

Rodzi się więc oczywiste pytanie: czy ARiMR wydłuży termin naboru wniosków o Premię dla młodych rolników? Niewykluczone. Przynajmniej tak zazwyczaj było w poprzednich latach - AKTUALIZACJA - ARiMR przedłużyła we wtorek, 19 września nabór wniosków o premię dla MR do 16 października br.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

O przyznanie tej pomocy finansowej może wystąpić osoba w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Kolejny wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii. Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Przyznane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich. Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów sztucznych i organicznych.

Warto wiedzieć, że to wsparcie nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Młodzi nie garną się do rolnictwa

Wspieranie młodych ludzi poprzez usuwanie barier w dostępie do rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rolnictwa - stwierdza tymczasem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w nowym raporcie przyjętym we wtorek.

Eurodeputowani dostrzegli bowiem, że młodzi ludzie nie garną się do pracy na roli. Nie tylko w Polsce.

Projekt rezolucji w sprawie wymiany pokoleń w gospodarstwach przyszłości w UE, przyjęty we wtorek przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się, podkreśla, że ​​obszary wiejskie, bezpieczeństwo żywnościowe UE i przyszłość rolnictwa zależy od wymiany pokoleń. Eurodeputowani pod przewodnictwem sprawozdawczyni Isabel Carvalhais (S&D, PT) wzywają zatem, aby polityka publiczna zapewniająca sprawiedliwe i godne dochody oraz jakość życia rolników i ich rodzin była warunkiem wstępnym przyciągnięcia młodych rolników do rolnictwa.

Dostęp do gruntów, finansowania i wsparcia

Posłowie do Parlamentu Europejskiego uznali, że główne przeszkody w "zostaniu" rolnikiem to trudny dostęp do kredytów i środków wsparcia, a także wymogi administracyjne.

W związku z tym proponują przyjęcie prawodawstwa UE w celu poprawy funkcjonowania krajowych rynków gruntów rolnych i rozwiązania problemu koncentracji gruntów.

- Należy utworzyć unijne obserwatorium gruntów rolnych monitorujące tendencje i ceny sprzedaży i dzierżawy gruntów, aby zapewnić większą przejrzystość transakcji dotyczących gruntów w UE. Państwa członkowskie powinny promować dostęp młodych rolników do gruntów, na przykład poprzez prawa pierwokupu, kontrolę cen sprzedaży i dzierżawy lub długoterminowe gwarancje użytkowania - podkreślono w komunikacie.

I dodają:

- Młodym rolnikom należy także zaoferować niższe oprocentowanie i wsparcie w zakresie pierwszej raty kredytu, a także doradztwo w zakresie ich lepszej wiedzy finansowej – uważają posłowie do Parlamentu Europejskiego.

W raporcie wzywa się do opracowania krajowych strategii promujących zmianę pokoleniową, w tym wsparcia finansowego na rzecz przekazywania gruntów i ochrony emerytalnej. Kraje UE powinny również stworzyć stanowisko koordynatora ds. sukcesji gospodarstw rolnych, który będzie mógł udzielać wskazówek podczas przekazywania gospodarstw z pokolenia na pokolenie.

Aby opracować politykę zgodną z potrzebami młodych rolników, posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, aby Komisja oceniła potrzeby młodych rolników w ramach oceny skutków nowych polityk.

Szkolenia i internet na obszarach wiejskich

Posłowie podkreślają, że młodzi rolnicy są lepiej przygotowani do wykorzystania możliwości, jakie stwarza transformacja ekologiczna i cyfrowa, ponieważ częściej stosują nowe technologie i wdrażają zrównoważone praktyki rolnicze. W przyjętym raporcie podkreślono zatem potrzebę zapewnienia młodym rolnikom dostępu do niezawodnego Internetu, a także szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych, planowania biznesowego czy innowacyjnych praktyk.

Następne kroki

Projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu plenarnemu, ewentualnie na sesji w dniach 16-19 października.

Jak zauważają eurodeputowani, spadek demograficzny jest bardziej wyraźny wśród ludności wiejskiej i rolników niż w innych częściach społeczeństwa. W 2020 r. prawie 58% kierowników gospodarstw miało co najmniej 55 lat. Ryzyko odrzucenia wniosku o pożyczkę w przypadku młodych rolników jest dwa do trzech razy większe.