Stworzenie zachęt do powoływania spółdzielni to cel projektu ustawy przygotowanego przez ministra rolnictwa. „Zachęty, o których mowa to w szczególności wyłączenie podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników z określonych obowiązków fiskalnych” – podano w uzasadnieniu, dodając, że podobny system zachęt stworzono dla tzw. związków spółdzielni rolników.

Do konsultacji trafił projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt określa zasady tworzenia, organizacji i działalności  spółdzielni rolników i ich związków. W sprawach nieuregulowanych ustawą będzie stosowane „Prawo Spółdzielcze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 21).

W projekcie podano katalog podmiotów, które mogą tworzyć spółdzielnie (nie mniej niż 5), określono obligatoryjne elementy statutu, rodzaje działalności spółdzielni.

Do obowiązkowych działań spółdzielni będą należeć: planowanie produkcji oraz dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży produkcji swoich członków oraz ich popytu na środki produkcji. „Wprowadzenie obowiązku prowadzenia działalności w powyższym zakresie ma w szczególności na celu poprawę rentowności gospodarstw rolnych członków spółdzielni rolników” – uzasadniono, dodając jeszcze: „Koncentracja podaży na poziomie podmiotów reprezentujących interesy producentów powinno mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie ich pozycji negocjacyjnej”. Identyczny mechanizm ma zadziałać przy zakupie środków produkcji.

Podano również zakres działalności możliwej fakultatywnie (np. przechowywanie i handel, przetwarzanie i sprzedaż przetworów).

Wprowadzono obowiązek przynależności tylko do jednej spółdzielni rolników w zakresie produktów lub grup produktów, ze względu na które spółdzielnia jest założona – przy czym przepisy nie wykluczają możliwości założenia spółdzielni ze względu na więcej niż jeden produkt.

Spółdzielnia nie będzie mogła odmówić przyjęcia rolnika, jeśli spełni on wymogi ustawy i statutu.

Przyjęto, że żaden z członków nie może mieć więcej niż 20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

W statucie będzie mogła być określona wysokość wpisowego dla członków, a także możliwość corocznego ustalania liczby udziałów, do których mają prawo członkowie spółdzielni w zależności od kwoty ich obrotów, i postanowienia w zakresie dopłat dokonywanych na udziały albo zwrotu wpłat na udziały.

Projekt określa zasady zbycia udziałów i wkładu.

Podano sposób kalkulacji dochodu ogólnego spółdzielni i tryb podziału dochodu. Jeśli działalność będzie polegać na obrocie produktami z produkcji członków lub uzyskanymi w wyniku ich przetwarzania, wprowadzono obowiązek wydzielenia części dochodu pochodzącej z takiego obrotu. Tak wytworzona część dochodu jest przedmiotem podziału pomiędzy członków, którzy wytworzyli dystrybuowane przez spółdzielnię produkty lub surowiec, z którego zostały uzyskane – na podstawie postanowień walnego zgromadzenia.

Określono katalog zasadniczych funduszy własnych, jakie musi utworzyć spółdzielnia – wśród nich jest obligatoryjny fundusz zasobowy, na który ma trafiać co najmniej 10 proc. dochodu ogólnego spółdzielni. Fundusz ten ma być przekazywany „na kompensowanie strat bilansowych spółdzielni rolników”. Stabilność funkcjonowania spółdzielni ma gwarantować fundusz rezerw niepodzielnych (20 proc. dochodu ogólnego spółdzielni) – te środki nie mogą być przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności, nie mogą być przedmiotem podziału między członkami spółdzielni, nawet w przypadku jej likwidacji, co ma „skutecznie powstrzymywać przed podejmowaniem spontanicznych decyzji skutkujących likwidacją spółdzielni rolników”.

Obowiązkowym funduszem jest też „fundusz wzajemnościowy” utworzony  z 3 proc. dochodu, środki te są przeznaczone na promocję i rozwój spółdzielni.

Umożliwiono przeznaczenie części dochodu na wypłaty na rzecz członków z tytułu oprocentowania wniesionych udziałów i wpisowego. Zasady ustalania wysokości oprocentowania i sposób wypłaty określi statut, a decyzję podejmie walne zgromadzenie.

Możliwe będzie postawienie w stan likwidacji przez związek rewizyjny lub Krajową Radę Spółdzielczą, gdy działalność spółdzielni będzie prowadzona z naruszeniem statutu lub ustawy, albo zarejestrowano spółdzielnię z naruszeniem prawa, albo od roku nie prowadzi ona działalności gospodarczej.

Określono zasady likwidacji spółdzielni. Fundusz rezerw niepodzielnych zostanie przekazany do związku spółdzielni – jeśli spółdzielnia do niego należała, albo do Krajowej Rady Spółdzielczej.

„Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na upowszechnianie idei spółdzielczości” – założono, dopuszczając możliwość przekazania członkom pozostałego majątku spółdzielni.

Środki z funduszu założycielskiego mają przysługiwać następcy prawnemu członka spółdzielni w przypadku jej likwidacji.

Stymulowaniu rozwoju spółdzielni ma służyć m.in.:

- zwolnienie od podatku nabycia praw do wkładów

- zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków

- przyjęcie, że kosztem uzyskania dochodów są odsetki od udziałów, wpisowego i wkładów oraz zwolnienie od podatku dochodów spółdzielni pochodzących z transakcji z członkami z także dochodów przekazanych na fundusz rezerw niepodzielnych.

Projekt ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia.