- Z kryterium przyznawania pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach PROW wynika, że spółka wodna musi mieć do otrzymania pomocy co najmniej 2,5 punktu, tj. musi wystąpić deszcz nawalny (2 pkty) i musi mieć co najmniej 700 ha zmeliorowanej powierzchni (0,5 pktu) – przypomniał czytelnik i pyta: - Czy wobec, powiedzmy, umiarkowanego wykorzystania dostępnych na to działanie środków planuje się może zmianę tych kryteriów, w szczególności np. obniżenie progu do 2 punktów lub zmniejszenie wymogu odnośnie do zmeliorowanej powierzchni?

Zdaniem naszego czytelnika, obecnie kryterium jest zaporowe, spółki wodne nie mają aż takich możliwości.

Niestety – jak poinformowało MRiRW, nie zamierza obniżyć wymogów, choć planuje zmiany:

„W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają aktualnie prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt przekazany zostanie do konsultacji publicznych i opiniowania. Nie proponuje się w nim odniesienia do minimalnej liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach tego podziałania.”

Limit na „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” - obejmujące „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” i „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - wynosi 1 336 484 633,20 zł.

Na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” złożono 306 wniosków na 50 902 476,95 zł, nie zawarto żadnej umowy,