Dociekanie, jak opodatkowana będzie sprzedaż przez Internet artykułów wytworzonych przez rolnika, doprowadziło do uzyskania z Ministerstwa Finansów informacji, że - sprzedając poza własnym gospodarstwem lub targowiskiem wytworzone przez siebie produkty - rolnik prowadzi działalność gospodarczą.

Ministerstwa Finansów pytaliśmy, jak będzie opodatkowana sprzedaż przez Internet: „Skoro rolnik nie będzie mógł skorzystać z możliwości 2-proc. ryczałtu, zapłaci zatem podatek dochodowy według skali podstawowej. A jak rozliczy koszt uzyskania dochodu? Jaką księgowość będzie musiał prowadzić i czy musi zakładać działalność gospodarczą? Proszę o więcej szczegółów odnoszących się do rozliczenia dochodu ze sprzedaży przez Internet produktów wytworzonych przez rolnika we własnym gospodarstwie z własnych surowców. Rozumiem, że tak też będzie wyglądało opodatkowanie sprzedaży produkcji własnej np. prowadzonej pod zadaszeniem?”

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Uprzejmie informuję, że źródłem przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, jest działalność gospodarcza.

 Od dnia 1 stycznia 2016 r. przychody osiągane ze sprzedaży przedmiotowych produktów rolnych, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, będą zaliczane do przychodów z tzw. innych źródeł.

Jedną z przesłanek warunkujących zaliczenie przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, do przychodów z tzw. innych źródeł jest ich sprzedaż wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

W katalogu miejsc, w których może odbywać się sprzedaż nie została wymieniona sprzedaż przez Internet. Dokonanie sprzedaży przez Internet spowoduje, że źródłem uzyskanych przychodów nie będą tzw. inne źródła lecz działalność gospodarcza. Podobny skutek spowoduje sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. W konsekwencji, przychody te nie będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% uzyskanych przychodów, ponieważ taką stawką ryczałtu będą opodatkowane tylko przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych zaliczone do przychodów z tzw. innych źródeł.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki do zaliczenia przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych do tzw. innych źródeł, ponieważ np. sprzedaż takich produktów będzie odbywać się przez Internet i przychody takie będą przychodami z działalności gospodarczej, to dochody z tej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej ze stawkami 18% i 32% (podstawowa forma opodatkowania) albo na zasadzie wyboru, według 19% stawki podatku. Koszty uzyskania przychodów będą ustalane na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Osoby fizyczne, które będą osiągać przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach działalności gospodarczej, będą obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach działalności gospodarczej, dla przychodów osiąganych z tego tytułu, będą mogły również wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym przypadku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów (działalność wytwórcza). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszania o koszty uzyskania. Osoby, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązane są prowadzić, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że przepisy o podatku dochodowym nie regulują kwestii związanych z rejestrowaniem („zakładaniem”) działalności gospodarczej.”