Jak już pisaliśmy, budżet ANR na 2016 rok został uchwalony bez uwzględnienia zmian wynikających z ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWRSP.

Więcej: Ile ziemi sprzeda ANR w 2016 roku, a ile kupi?

W 2016 r. ANR sprzeda 70 tys. ha, nieodpłatnie przekaże 5 tys. ha – zakładał budżet agencji. Ustawa wstrzymująca sprzedaż ziemi została tymczasem uchwalona i od 1 maja obowiązuje.

Jaki wpływ będzie miała na budżet ANR? Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez ministra Krzysztofa Jurgiela na interpelację posła Jarosława Sachajki – duży.

„Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 roku kontynuuje procedury sprzedaży nieruchomości rozpoczęte w 2015 r. tj. sprzedaż nieruchomości, w stosunku do których zostały wysłane zawiadomienia oraz podpisane porozumienia oraz sprzedaż nieruchomości, co do których na podstawie opublikowanego wykazu zgłosiły się osoby uprawnione do skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu. W 2016 roku procedurą sprzedaży objętych zostało ok. 20 tys. ha gruntów Zasobu WRSP.

W ramach tej powierzchni sprzedaż na rzecz dzierżawców obejmuje ok. 17 tys. ha gruntów. Pozostały areał objęty jest sprzedażą na rzecz spadkobierców byłych właścicieli, którzy nabywają grunty Zasobu WRSP wraz z obciążeniem umową dzierżawy, wstępując do umowy dzierżawy w miejsce wydzierżawiającego. Według danych na dzień 15 kwietnia 2016 roku Agencja podpisała akty notarialne kupna-sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP na łączną powierzchnię ok. 6,5 tys. ha” –  poinformował minister.

Skoro sprzedaż zmaleje do jednej trzeciej, należy więc przyjąć, że i wpływy z tytułu sprzedaży będą o ponad dwie trzecie mniejsze.

Budżet zakładał, że z umów sprzedaży zawartych w 2016 roku wpłynie 893 mln zł.