Izby Rolnicze informują o dyskusji w Copa-Cogeca w sprawie proponowanych zmian unijnego rozporządzenia 640/2014, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.

System ma być wprowadzony w stosunku do wniosków składanych w 2016 roku.

Dotyczy kontroli administracyjnych i małego przedeklarowania powierzchni (poniżej 10 proc).

Jak informuje KRIR, w przypadku pierwszego przewinienia, gdzie przedeklarowanie jest nie większe niż 10 proc, kara administracyjna będzie zmniejszona o 50% (przykład: rolnik przy obecnym systemie kontroli mając gosp. 10 ha a składa wniosek o wsparcie dla 11 ha, dopuszcza się przedeklarowania o 10 proc. Ze względu na 10% przedeklarowanie zostaje mu odjęte 2 ha, czyli dostanie płatność tylko do 8ha. W nowym systemie taki rolnik miałby zmniejszoną płatność do 8,5 ha. Jednocześnie, w przypadku przewinienia pierwszy raz, rolnik miałby zmniejszoną karę o 50 proc, co skutkowałoby zmniejszeniem płatności jedynie do pow. 9,25 ha).

Rolnik „korzystający” z żółtej kartki będzie rejestrowany w systemie i może być typowany do kontroli na miejscu w kolejnym roku składania wniosków.

Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone dokonanie przedeklarowania w kolejnych latach, to taki beneficjent będzie musiał zwrócić kwotę, o którą została mu zmniejszona kara w związku z przyznaniem mu żółtej kartki w roku wcześniejszym.

Żółte kartki przyznawane będą na beneficjenta i na dany schemat pomocy/środek.