Jak podaje Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) , samorząd rolniczy zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań, które skuteczniej wesprą rolników w walce z gryzoniami.

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) skierowała wniosek do MRiRW nie bez przyczyny, gdyż już teraz wielu rolników przesyła oficjalne skargi i prośby o wsparcie w walce z masową plagą mysz i mniejszych gryzoni na polach uprawnych. Jak podaje WIR, najwięcej skarg napływa z południowej części województwa opolskiego.

Ponadto Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) we wniosku wskazała również konieczność ujęcia w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni.

Szkody bez dopłat ubezpieczeniowych

Zgodnie z ustawą ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,  ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, a obejmujących szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne (art. 3. pkt 1 ww. ustawy).

Jednak, jak poformował Resort, ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez małe gryzonie.

Jak podaje WIR, jednocześnie poinformowano, że kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Istnieje więc szansa, że w przyszłości dopłaty do umów ubezpieczeń rolnych obejmą też szkody wywołane m.in. przez małe gryzonie. 

Rosnący problem plagi gryzoni

Jak podaje WIR, aby rolnicy mogli uniknąć masowego pojawienia się gryzoni na polach niezbędne jest m.in. odejście od uproszczeń w uprawie, oraz nie pozostawianie na polach słomy i ściernisk przez dłuższy czas. Istotne jest też wykaszanie miedz i rowów.

Rozwojowi gryzoni wpływa też zbyt mała populacja ich naturalnych wrogów. Jak podkreśla WIR, przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom ważna jest znajomość migracji sezonowych.