Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów powstała w celu zmniejszenie zużycia energii m.in. w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Dlatego też w ramach tej ustawy stworzony został Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Rząd przeznaczy z tego funduszu ok. 3,2 mld zł na poprawę termomodernizacji obiektów. Aż 2,2 mld zł będą przeznaczone na inwestycje termomodernizacyjne, zawarte w nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Środki te będą wykorzystywane w latach 2020-2029 poprzez udzielanie m.in. premii termomodernizacyjnej i remontowej.

Co to premia termomodernizacyjna?

W skrócie, premia termomodernizacyjna to wsparcie przy spłacie części kredytu zaciągniętego na termomodernizacje m.in. budynków jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna obejmuje więc częściowy zwrot kosztów z termomodernizacji ścian zewnętrznych, wymianę lub wyremontowanie okna, modernizację lub wymianę system grzewczego (pieców, kotłów, kaloryferów, instalacji grzewczej itd.) oraz unowocześnienie system wentylacji oraz usprawnienia systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W ramach ustawy jest też możliwość zdobycia premii remontowej, która pokrywa część wydatków związanych z remontem wnętrz. Jednak jest ona przeznaczona wyłącznie dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych.

Co się zmieniło na lepsze?

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma już 10 lat. Ostatnia nowelizacja tej ustawy wprowadziła szereg zmian ułatwiających zdobycie m.in. premii termomodernizacyjnej.

Jeżeli inwestor zdecyduje się oprócz termomodernizacji domu, na montaż mikro-instalacji np. z paneli fotowoltaicznych i do produkcji energii elektrycznej, to może ubiegać się o podwyższenie przysługującej mu z Funduszu premii termomodernizacyjnej z 16% na 21% poniesionych kosztów remontu.

Ponadto znowelizowana ustawa wprowadzi uproszczenie sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej poprzez zlikwidowanie obowiązku podwójnego odnoszenia jej maksymalnego limitu zarówno do kredytu jak i kosztu samego przedsięwzięcia. Wysokość premii będzie uzależniona od wysokości kosztu inwestycji.

W przypadku, gdy będziemy przeprowadzali tylko termomodernizację domu jednorodzinnego, będzie ona wynosiła 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jednak, gdy zdecydujemy się także na zamontowanie paneli fotowoltaicznych o określonej mocy to premia wzrośnie i będzie wynosiła 21% kosztów realizacji całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (wraz z kosztami poniesionymi na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej).

W przypadku premii termomodernizacyjnej zrezygnowano również z ograniczenia, iż premia ta powinna stanowić maksymalnie 2-krotność rocznych oszczędności energii po przeprowadzeniu modernizacji domu.

Obecnie, dofinansowanie do kredytu na termomodernizację faworyzowało głównie inwestycje o krótkim okresie zwrotu. Po uprawomocnieniu nowelizacji, premia termomodernizacyjna będzie także wpierać modernizacje realizowane w dłuższym czasie.

Kiedy ustawa będzie obowiązywać?

Nowe przepisy wejdą dopiero w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kredyt na termomodernizację

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana wraz z kredytem. Ten ostatni jest udzielany przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przyznawany kredyt na preferencyjnych warunkach w ramach wsparcia termomodernizacyjnego powinien stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Inwestorzy będą więc mieli szansę na wykorzystanie większej ilości środków własnych bez ponoszenia ryzyka zmniejszenia premii termomodernizacyjnej  Minimalny 50% udział kwoty kredytu w kosztach przedsięwzięcia został ustalony w celu zapobiegnięciu sytuacjom, kiedy inwestycja byłaby realizowana z minimalnym udziałem kredytu, tylko po to aby pozyskać premię termomodernizacyjną.

Przykładowo, jeżeli nasze przedsięwzięcie termomodernizacyjne (bez inwestycji w instalację fotowoltaiczną) wyniesie 100 tys. zł to premia wyniesie 16 tys. zł. W przypadku inwestycji w fotowoltaikę będzie ona wynosić 21 tys. zł (21% kosztów całej inwestycji).

Należy pamiętać, że premia termomodernizacyjna będzie stanowić spłatę części kredytu zaciągniętego na preferencyjnych warunkach przez inwestora. 

Premia termomodernizacyjna na określonych warunkach

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, czyli także rolnicy.

Jednak, aby uzyskać premię termomodernizacyjną do ocieplenia domy jednorodzinnego należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • termomodernizacja musi zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% (wyłącznie modernizacja systemu grzewczego), 15% (w budynku, gdzie po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego) i 25% w pozostałych przypadkach;
  • muszą się zmniejszyć roczne koszty pozyskania ciepła przynajmniej o 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacji lokalnego źródła ciepła;
  • źródła energii zostaną wymienione na OZE (odnawialne źródła energii) lub wysokosprawną kogenerację.