Nabór rozpoczął się 11 marca br. i potrwa do końca grudnia 2021 r.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Ponadto o taką pomoc mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Szkody musiały powstać w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku. Wsparcie przysługuje, gdy straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wyniosły co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok.

Wysokość poniesionych strat określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. W przypadku wystąpienia ASF - wsparcie może dotyczyć inwestycji innych niż związane z produkcją świń.

Wsparcie dla rolnika z powodu strat klęskowych w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.