ARiMR przyjmuje od 8 września 2017 r. do 12 września 2017 r. w Oddziałach Regionalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń wnioski o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

„Kwota pomocy stanowi różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, gdzie znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały sprzedane, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, opublikowaną w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ceną uzyskaną przez producenta świń. Pomoc może wynosić maksymalnie  1,50 zł za kg masy tuszy, przy czym pomoc do zwierząt o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kg” – informuje MRiRW.

Więcej o tej pomocy: Pomoc za sprzedaż świń od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. z pakietu Hogana

Od jutra można składać wnioski o wyrównanie cen świń ze stref ASF