Oczekując na zakończenie prac nad ustawą Prawo wodne, która zmieni też realizację „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” z PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmianę rozporządzenia określającego zasady przyznawania pomocy dla beneficjentów, których wnioski złożone w naborze przeprowadzonym w 2016 r. uzyskały dofinansowanie. (tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz.U. 2015 poz. 1795”)

Wszystkie zmiany są korzystne dla beneficjentów. Mają dotyczyć też tych, którzy już zawarli umowy.

Zniesiono obowiązek utrzymania do dnia, w którym upływa 5 lat od płatności końcowej, takiej liczby zwierząt w przeliczeniu na DJP, która stanowiła kryterium przyznawania punktów przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy. „Ograniczenie liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie może być wymuszone złą koniunkturą np. spadkiem cen czy zastojem w produkcji zwierzęcej. Niezmniejszenie liczby zwierząt w takich okolicznościach może narazić beneficjenta na poważne straty finansowe” – uzasadnia ministerstwo.

Płatność za dostawy, usługi lub roboty budowlane będzie mogła być dokonana nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność. Wniosek o płatność będzie mógł być wysłany przesyłką rejestrowaną.

Dokumenty będzie mógł uwierzytelniać radca prawny i adwokat.

W ramach przeprowadzonego naboru złożono 280 wniosków o przyznanie pomocy, trwa ich weryfikacja. Na dzień 17 lipca podpisanych zostało 85 umów o przyznanie pomocy, 176 wniosków nie został  pozytywnie zweryfikowanych.

Na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” jest w aktualnym PROW 37 604 545 euro środków publicznych.