NIK podsumowała kontrole w inspekcjach żywności – w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych znalazła przypadki nierzetelnych ocen ustaleń kontroli instytucjonalnej i naruszeń procedur kontrolnych, a jako „nie w pełni skuteczne” określiła działania Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące bezpieczeństwa żywności, przede wszystkim w zakresie nadzoru nad ubojami zwierząt w gospodarstwach i utylizacją powstających w ich wyniku odpadów szczególnego ryzyka.

Wniosek? „(…) regulacja rozporządzenia z dnia z dnia 21 października 2010 r. (chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny; Dz. U. z 2015 r. poz. 392, ze zm. – dop. red.) nie sprzyjała prawidłowemu sprawowaniu nadzoru w tym obszarze. Podmioty obowiązane do przestrzegania tych przepisów naruszały je, co skutkowało nielegalnym ubojem zwierząt i wprowadzaniem mięsa do obrotu. Mechanizmy nadzoru określone w tym rozporządzeniu nie zabezpieczały przed wystąpieniem ryzyka możliwości wprowadzania do obrotu niebezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego” – podała NIK i zaleciła zmiany.

Co ciekawe, dotyczące tego, co dotychczas pokazywano jako wzorcowe uregulowania, odmawiając umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej. NIK tak oceniła sytuację: „W polskiej tradycji zakorzeniona jest zasada wytwarzania na własne potrzeby wyrobów z mięsa zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach. Nie może to być przyczynkiem do umożliwienia szerokiej dostępności produktów konsumentowi detalicznemu, bez ścisłej kontroli jakości zdrowotnej wytwarzanych produktów. Wobec skali uboju zwierząt w gospodarstwach i braku skutecznej kontroli sanitarno-weterynaryjnej obawy budzi także realizacja nadzoru nad planowanym rozszerzeniem asortymentu produktów wytwarzanych i oferowanych do sprzedaży bezpośredniej. Nieprawidłowo sprawowany nadzór może prowadzić do degradacji zasad bezpieczeństwa produkcji żywności i zagrożenie zdrowia, a nawet życia konsumentów. Pod tym względem niezbędne jest, zdaniem NIK, dokonanie zasadniczych zmian w funkcjonowaniu i organizacji nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.”

NIK odnotowała wiele przypadków nieprawidłowości, m.in. to, że w  badanym okresie Główny Lekarz Weterynarii nie ustalił powodów nieobjęcia badaniami na obecność włośni w latach 2013–2014 mięsa od około 2,5 miliona świń poddanych ubojowi na użytek własny oraz około 100 tys. odstrzelonych dzików. Ponadto GIW „nie posiadał rzetelnych informacji o prowadzonym przez powiatowych lekarzy weterynarii nadzorze nad rozbiorem, produkcją mięsa mielonego oraz surowych wyrobów mięsnych, a także innych przetworzonych i nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego w sklepach wielkopowierzchniowych. Dane uzyskane podczas kontroli WIW znacząco różniły się od danych GIW”.

Różniły się też inne dane:

"W okresie objętym kontrolą stwierdzono duże rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny a danymi pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sprawozdawczością Inspekcji Weterynaryjnej. Rozbieżności te dotyczyły głównie liczby zwierząt poddanych ubojowi i objętych badaniami weterynaryjnymi".

Czy skutkiem wykrycia tych nieprawidłowości będzie zaostrzenie przepisów dla rolników?