Eksport surowców rolniczych i żywności wzrósł o 1,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, import o 0,5 proc. - podkreślił komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski na wideokonferencji ministrów rolnictwa UE.

Wzrósł eksport z UE-27, zwłaszcza w dostawach do Chin, Szwajcarii, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wpłynęło to również stabilizująco na ceny produktów rolnych w UE, które w większości kształtują się powyżej poziomu sprzed kryzysu COVID - 19. Przede wszystkim ponownie poprawiła się trudna sytuacja na rynku wieprzowiny i drobiu.

Ważna rola umów o wolnym handlu

Komisarz Wojciechowski jest przekonany, że istniejące i przyszłe umowy o wolnym handlu odegrają decydującą rolę w dobrobycie sektora rolnego UE. Umowa z krajami Mercosur była wyważona i korzystna dla UE, zapewnił komisarz w dużej mierze krytycznej konferencji ministrów w Radzie UE. Umowa oferuje unijnemu sektorowi rolnemu dodatkowe możliwości sprzedaży i chroni wrażliwe obszary. Aby umożliwić egzekwowanie przepisów w UE, Komisja Europejska negocjuje z krajami z Ameryki Południowej dalsze ustępstwa na rzecz ochrony lasów deszczowych. Traktat Mercosur zostanie zrewidowany, a następnie przedstawiony państwom członkowskim UE i Parlamentowi Europejskiemu.

Umowa z Meksykiem daje również unijnemu sektorowi rolnemu dodatkowe możliwości sprzedaży i wkrótce zostanie poddana pod głosowanie w państwach członkowskich UE.

Postęp w umowach handlowych z Chile, Australia i Nową Zelandią

Odnotowano postęp w negocjacjach UE w sprawie umowy o wolnym handlu z Chile. W tym roku Chilijczycy dążą do zakończenia negocjacji.

W rozmowach z Australią i Nową Zelandią UE chce zabezpieczyć jak najwięcej oznaczeń geograficznych przed przystąpieniem do negocjacji w sprawie otwarcia rynku - poinformował komisarz.

Umowy handlowe mogą znacznie zwiększyć eksport rolny UE

Korzyści płynące z umów handlowych dla sektora rolnego UE również zostały zbadane naukowo - argumentował Wojciechowski, odwołując się do najnowszych badań Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Eksperci założyli, że istniejące i planowane umowy handlowe UE mogą zwiększyć eksport produktów rolnych o prawie jedną trzecią. Studium zwraca również uwagę na wrażliwe obszary rolnictwa, które muszą być chronione kwotami importowymi.

Ostatecznie chodzi o zabezpieczenie zwiększonych wymagań i standardów produkcyjnych wynikających z Zielonego Ładu Komisji Europejskiej na rynku światowym. W organach międzynarodowych, takich jak G-20 i Światowa Organizacja Handlu (WTO), powinno się więcej mówić o zrównoważonych łańcuchach żywnościowych. Tani import nie powinien podważać norm środowiskowych dla europejskich rolników, począwszy od strategii „od pola do stołu”. W związku z tym UE zapewni w umowach handlowych stałe miejsce produkcji żywności w rozdziale dotyczącym zrównoważonego rozwoju.