Państwa członkowskie UE i Parlament Europejski uzgodniły budżet UE na 2022 rok. Umowa przewiduje środki na zobowiązania w wysokości 169,5 mld euro oraz płatności w wysokości 170,6 mld euro.

Na politykę rolną przewidziano środki w wysokości 53 mld euro, z czego 40 mld euro przeznaczono na płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe, a 13 mld euro na programy wsparcia obszarów wiejskich. 2022 będzie ostatnim rokiem, w którym płatności bezpośrednie będą nadal rozdzielane na zasadach obowiązujących dzisiaj. Od 2023 r. reforma WPR zmieni wymogi dotyczące wypłat rekompensat.

Komisja Europejska podkreśliła dzisiaj, że budżet UE zapewnia bardziej ekologiczną, bardziej cyfrową i bardziej zrównoważoną Europę. Największą pojedynczą pozycją w budżecie jest pomoc gospodarcza i fundusze spójności dla biedniejszych regionów UE z ponad 62 mld euro. Pomoc Corona („NextGenerationEU”) nie jest częścią budżetu 2022, ale zostanie wypłacona dodatkowo.