Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listową lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Stawki dopłat zostały niedawno obniżone i od dnia 22.04.2015 r. wynoszą do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny:
- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.