Jak donosi Krajowa Rada Izb Rolniczych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do postulatów izb rolniczych, w zakresie zmian Prawa wodnego. W projekcie ustawy uwzględniono wniosek KRIR, by rolnicy mogli budować zbiorniki retencyjne o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych w swoich gospodarstwach jedynie na podstawie zgłoszenia w starostwie powiatowym. Obecnie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie: 9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem".

Zmiana ta tylko w części realizuje postulaty izb rolniczych dotyczących gospodarki wodnej i przeciwdziałaniu suszy. KRIR sugerował bowiem nie tylko takie uproszczenie przepisów, ale również umożliwienie wsparcia rolników przy budowie zbiorników retencyjnych w ramach PROW oraz zastąpienie podatku od nieruchomości w przypadku takich zbiorników podatkiem rolnym. Samorządowcy zgłaszali też pierwotnie, by uproszczenia procedur w zakresie budowy obejmowały zbiorniki do powierzchni 1 ha, i takich dotyczyło wsparcie.