ARiMR zwraca uwagę na przepis przejściowy dotyczący 2015 r., zawarty w par. 35 ust. 2 rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W tym roku wyjątkowo formularz wniosku o płatność i formularz umowy zostanie udostępniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków, a więc nie na dzień ogłoszenia naboru.

Zatem w 2015 r. ARiMR nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń. Natomiast formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy agencja udostępni najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.