Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. będą kontynuowane działania prowadzone w 2017 r., objęte programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie – zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

 „Program został przesłany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej w dniu 31 maja 2017 r. W toku uzgodnień z Komisją Europejską wprowadzone zostały zmiany w programie” – podano w uzasadnieniu.

Program obejmuje następujące działania:

1) badania laboratoryjne w kierunku wykrycia ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zakup 70 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz dzików;

3) finansowanie funkcjonowania 5 odłowni żywołownych do odłowu dzików; odłowione dziki podlegają uśmierceniu;

4) finansowanie odstrzału sanitarnego na obszarze określonym w załączniku nr 1 do programu;

5) finansowanie odstrzału sanitarnego

6) finansowanie polowania i odstrzału sanitarnego na dorosłe samice dzika o wadze tuszy po usunięciu patrochów wynoszącej co najmniej 30 kg;

7) ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia lub obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym, w przypadku wystąpienia tej choroby u dzików;

8) postępowanie powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF

9) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, przez powiatowego lekarza weterynarii

10) unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze ochronnym;

11) finansowanie poszukiwania i bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarze  określonym w załączniku nr 1 do programu;

12) wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą;

13) prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa;

14) prowadzenie szkoleń dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz rolników i myśliwych, mających za zadanie przekazać wiedzę na temat ASF.

Przewidziano m.in. :

- 97 285 przypadków pobierania próbek u świń za 1 497 216,15 zł

- 5 193 przypadki pobierania próbek u dzików padłych oraz dzików chorych odstrzelonych za 446 026,77 zł

- 50 866 wizyt w celu badania klinicznego oraz kontroli bioasekuracji, koszt jednostkowy 122 zł

- 42 usługi dezynfekcji gospodarstw w obszarze zagrożonym i zapowietrzonym, każda po 1 377,86 zł

- 2741 odszkodowań za zabite świnie – 419,36 zł za sztukę

- 200 odszkodowania za świnie poddane ubojowi – 333,20 zł za sztukę

- 70 kontenerów do przetrzymywania tusz dzików, po 17 594,99 każdy

-  koszt zabicia 4500 świń oraz unieszkodliwienia świń zabitych (usługi + załadunek + transport) wraz z kosztami dojazdu oraz koszty transportu świń do uboju – 150,03 każda

- obsługa 5 odłowni ma kosztować 140 850 zł,  uśmiercenie odłowionych dzików (500 sztuk) 776,90 za sztukę, unieszkodliwianie tusz dzików odłowionych to koszt 674,80 za sztukę, tyle samo, co unieszkodliwianie tusz dzików z dodatnim wynikiem badań oraz tusz przechowywanych z nimi w chłodni  (250 sztuk).

W 2018 roku zwalczanie ASF będzie kosztować 28 419 928,41 zł, koszty kwalifikowane to 19 100 401,11 zł. Założono, że kwota dotacji UE osiągnie poziom 75% kosztów kwalifikowanych. Współfinansowanie ze środków budżetowych UE będzie polegać na częściowej refundacji kosztów pierwotnie poniesionych z budżetu krajowego.

„Realizacja programu zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Efektem powyższych działań będzie m.in. uzyskanie wiarygodnych danych na temat zakażeń wirusem ASF u świń i dzików oraz obszaru na którym te zakażenia występują, co w konsekwencji pozwoli na skuteczne hamowanie szerzenia się ASF oraz wykazanie wobec Komisji Europejskiej i państw członkowskich poprawy sytuacji epizootycznej. Brak nowych przypadków i ognisk ASF pozwoli na wykazanie zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a nawet jego eradykację” – podano w ocenie skutków regulacji.

Projekt dotyczy posiadaczy świń z 233 865 siedzib stad i 120 610 myśliwych.

Całość w załączniku

Więcej o programie na 2017 rok:

Nowy rok – nowy program zwalczania ASF

MRiRW chce uruchomić program do walki z ASF