Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu została przedstawiona informacja w sprawie polityki personalnej w spółkach z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa. Minister – Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przedstawił posłom informację, nic nie powiedziano jednak o spółkach podległych ministrowi rolnictwa.

Poprosiliśmy więc w MRiRW o informację na temat stanu spółek Skarbu Państwa, podległych MRiRW.

Jakie wyniki finansowe odnotowały za 2016 rok? Czy skrystalizowały się plany wobec nich? Czy powstało Biuro Nadzoru Właścicielskiego?

Więcej: W Ministerstwie Rolnictwa będzie Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Ministerstwo tak odpowiedziało:

„Od dnia 8 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonuje Departament Nadzoru Właścicielskiego, który realizuje zadania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z wykonywaniem korporacyjnych i majątkowych praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane Ministrowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa proces analizy dokumentów otrzymanych z nadzorowanych spółek w kontekście zwołanych zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, pod kątem podjęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowych decyzji. Określenie ewentualnych planów wobec spółek będzie możliwe po odbyciu zgromadzeń. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że nadzorowane spółki mają wspólnego akcjonariusza/udziałowca, jakim jest Skarb Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do wzmocnienia ich konkurencyjności, m.in. poprzez nawiązywanie współpracy pomiędzy spółkami, wykorzystywanie efektu skali i w ten sposób poszukiwania wspólnych projektów, które przyniosą efekt synergii.”