Zmiany wprowadzają możliwość podejmowania takich samych zobowiązań, jak już realizowane.

Nowe zobowiązanie będzie mogło być podjęte w kolejnym roku w zakresie takiego samego pakietu/wariantu, jak już realizowany (ta możliwość przewidziana jest jedynie w odniesieniu do zobowiązań w ramach wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz poszczególnych wariantów Pakietów 4. i 5). W przypadku przejęcia zobowiązania projekt przewiduje możliwość realizacji takich samych zobowiązań w zakresie wszystkich pakietów/wariantów/ras zwierząt.

Realizacja takich samych zobowiązań (np. dwóch zobowiązań w ramach wariantu 4.7) będzie traktowana jako realizacja oddzielnych zobowiązań – warunki przyznania płatności oraz wymogi będą musiały być spełnione dla każdego ze zobowiązań z osobna. W przypadku stwierdzenia uchybień, sankcje będą naliczane z uwzględnieniem sumarycznej powierzchni objętej takimi samymi zobowiązaniami.

Zmiany te dają możliwość obejmowania zobowiązaniem nowych powierzchni.

Ponadto przekształcono wybrane warunki przyznania płatności na analogiczne wymogi, np. w ramach wariantu 2.1. Międzyplony jako warunek kwalifikowalności pozostawiono uprawę międzyplonów, ale obowiązek stosowania mieszanek traktowany będzie jako wymóg. W przypadku niedopełnienia wymogu konsekwencje są łagodniejsze niż w przypadku niespełnienia warunku kwalifikowalności.

Ponadto dostosowano listy roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do listy upraw stosowanych w dywersyfikacji w ramach zazielenienia, a także usunięto szczaw z listy roślin objętych wsparciem, a dodano konopie włókniste. Zmiany te będą miały zastosowanie także do zobowiązań podjętych w latach ubiegłych.

Zmieniono też wymagania podstawowe, tzw. „baseline”, m.in. przyjmując, że do wariantu 2.1. Międzyplony będzie miał zastosowanie wymóg niestosowania dawki nawozu zawierającej więcej niż 170 kg azotu na ha.

Doprecyzowano przepisy dotyczące uchybienia w przestrzeganiu wymogów.

Doprecyzowano też wybrane wymogi Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone (np. zmiany dotyczą przeprowadzania analizy gleby). Określono, że pasy traw w wariancie 2.2. muszą być zakładane w roku złożenia pierwszego wniosku o płatność. Uściślono zapisy dotyczące Pakietu 6., zmieniono zasady dostarczania oświadczenia eksperta w ramach Pakietów 4. i 5.

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód będzie mógł być wdrażany na obszarze całego kraju.

Szczegóły w załączonym projekcie.