W obecnej perspektywie budżetowej UE mniej pieniędzy przeznaczono na PROW – „13,5 mld euro, z czego 8,5 mld euro pochodzi z budżetu UE, poprzednio całą tę kwotę dała UE” – jak wyliczał tuż po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość  wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, zapowiadając przeanalizowanie możliwości, jak przekierować środki z Polityki Spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej: Zarudzki: Pieniędzy na PROW 2014-2020 jest mniej niż poprzednio

Czy MRiRW ustaliło ostatecznie, ile pieniędzy z Polityki Spójności zostało skierowanych na obszary wiejskie? – zapytaliśmy w MRiRW.

Jak wynika z odpowiedzi, wciąż trwają obliczenia kwoty, która trafia na wieś – wiadomo tylko o tym, co było wyliczone już w Umowie Partnerstwa z 21 maja 2014 r.

MRiRW poinformowało:

„Dokument Umowa Partnerstwa, który określa kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa zakłada, iż interwencja z Polityki Spójności na obszarach wiejskich koncentrować się będzie na rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (CT3 - szacowana kwota ok. 1,5 mld euro), rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej (CT2, CT4, CT7, CT8, CT9, CT10 – ok. 2 mld euro), infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej (w oparciu o szacunki KPOŚK)204 i przeciwpowodziowej (CT 5, CT 6 – ok. 1,7 mld euro, w rozbiciu na 1,2 mld euro na gospodarkę wodno-ściekową oraz 0,5 mld euro na sprawy wodne, przeciwpowodziowe i retencyjne z wyłączeniem melioracji). Daje to łączną kwotę wsparcia obszarów wiejskich środkami Polityki Spójności szacowaną na poziomie 5,2 mld euro.

Ponadto, na poziomie regionalnym przewidziane jest dedykowanie min. 11% środków Regionalnych Programów Operacyjnych na interwencję w zakresie obszarów wiejskich i ich mieszkańców.

Na obecnym etapie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju prowadzi  analizy finansowe w celu określenia faktycznej kwoty jaką są wspierane obszary wiejskie z Polityki Spójności w obecnej perspektywie finansowej UE.

Dodatkowo informuję, iż przedstawiciele MRiRW uczestniczą w pracach wszystkich 22 Komitetów Monitorujących programy operacyjne Polityki Spójności na lata 2014-2020, w ramach których zabiegają o właściwe ukierunkowanie środków finansowych na obszary wiejskie, m.in. poprzez ustanowienie preferencji dla tych obszarów w kryteriach wyboru poszczególnych projektów”.

W przyszłej perspektywie budżetowej nie jest wykluczone ograniczenie pieniędzy zarówno na WPR, jak i na  Politykę Spójności.

Więcej: Unia Europejska odchodzi od Wspólnej Polityki Rolnej?