• Producenci rolni, którzy rozliczający prąd w taryfie C, aby skorzystać z ceny maksymalnej 785 zł/MWh od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. też muszą złożyć oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych w terminie do 30 listopada br.
  • Gospodarstwa domowe i gospodarstwa rolne rozliczające się w taryfie G, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. określa maksymalne, górne granice stawek cen prądu jakie mogą w następnym roku wprowadzić sprzedawcy energii.

Oznacza to, że sprzedawcy od 1 grudnia 2022 r. będą mogą ustalić stawki cen prądu dla  przedsiębiorców, małych i średnich firm oraz producentów rolnych, ale też i odbiorców wrażliwych maksymalnie do 785 zł za MWh, czyli maksymalnie do 0,785 zł za zużycie 1 kWh..

Jak wskazano w ustawie maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i właścicieli małych i średnich firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Małe i średnie firmy (do 250 pracowników,  roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro) oraz producenci rolni, którzy podpisali umowę sprzedaży energii elektrycznej ze stawką wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.

Cena maksymalna na poziomie do 785 zł/MWh będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się tylko do poboru nie większego niż 90% zużycie energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r Po przekroczeniu 90% zużycia prądu od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oznacza że przedsiębiorcy za wyższe zużycie zapłacą po uwolnionej stawce za prąd. 

Producenci rolni także objęci ochroną, ale jak złożą wniosek na czas

Jak poinformowało nas MKiŚ proponowany w ustawie zakres odbiorców uprawnionych obejmuje m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W tym zakresie wyszczególniono, że wsparcie (785 zł/MWh) obejmuje również odbiorców będących producentami rolnymi będącymi osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności

Każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub zainteresowany uczestnictwem w niefinansowanych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wpis oraz nadanie numeru są czynnością łączną

Właściciele gospodarstw rolnych i producenci rolni rozliczający się w taryfie C także zostaną objęci od 1 grudnia 20222 r. mechanizmem maksymalnej ceny energii elektrycznej i wyniesie on do 785 zł za 1 MWh pod warunkiem, że złożą wniosek do swojego sprzedawcy prądu nie później niż do 30 listopada br.

Maksymalna cena prądu dla producentów rolnych i firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Co musi znaleźć się we wniosku o tańszy prąd dla producentów rolnych?

MKiŚ opublikowało wzór oświadczenia, które należy wypełnić do 30 listopada br. i przesłać do swojego sprzedawcy prądu jeżeli rozliczamy się w taryfie C. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Prawidłowo wypełnione oświadczenie (link do oświadczenia) musi zawierać następujące dane:

  • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon,  e-mail,
  • dane kontaktowe odbiorcy uprawnionego
  • opcjonalnie dane kontaktowe drugiej osoby kontaktowej, uprawnionej do reprezentowania odbiorcy uprawnionej 
  • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
  • kategorię odbiorcy uprawnionego,
  • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
  • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); uzupełniamy pola w kolumnie 4 danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023,
  • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich 2 kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozpisać wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca lub producent rolny zamierza wykorzystać w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych powinna wynieść 100%.
  • zaznaczyć pole "2)" na 5 stronie oświadczenia, w przypadku rolnika że jest się innym podmiotem niż podmiot określony w pkt 1, będącym małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1), producentem rolnym będącym osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy.

Rolnicy rozliczający się w taryfie G składają później wniosek tylko na rozszerzenie limitu 3 MWh/rok

Gospodarstwa domowe i gospodarstwa rolne rozliczające się w taryfie G, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Gospodarstwa domowe (w tym rolnicy rozliczający się w taryfie G), które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia o zwiększenie limitu z 2 MWh do 3 MWh do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.