ARiMR poinformowała, że możliwe jest nadsyłanie pocztą wniosków o dopłaty – i jednocześnie wiadomo, że Polsce grożą kary za niewprowadzenie wniosków do systemu informatycznego w terminie.

Więcej: Co się stanie, jeśli wniosek o dopłaty bezpośrednie wpłynie do ARiMR pocztą?

Jak to pogodzić?

„Cytowane zdanie <Nie wprowadzenie 100% wniosków do geoprzestrzennego formularza do dnia 11 czerwca 2018 r. spowoduje nie wywiązanie się z przepisu wspólnotowego, co może skutkować karą finansową nałożoną na Polskę> jest prawdziwe” – agencja raz jeszcze potwierdza swoją wcześniejszą informację.

Nie odpowiedziała jednak na pozostałe pytania – a pytaliśmy: „Rolnik może wysłać wniosek pocztą ostatniego dnia i nie poniesie z tego tytułu konsekwencji - ani on, ani Polska? Czyli nic nie zmienia się, jeśli chodzi o wysyłanie wniosków pocztą?”

Agencja podała tylko: „Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b (rozporządzenia (UE) nr 809/2014)  w przypadku, gdy rolnik nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza wniosku (przez aplikacje eWniosekPlus) wówczas może złożyć wniosek w wersji papierowej. W takim przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy. Przesłanką uzasadniającą złożenie wniosku w formie papierowej może być jedynie brak dostępu do komputera z dostępem do Internetu przy jednoczesnym braku możliwości skorzystania z pomocy doradcy bądź udania się do Biura Powiatowego ARiMR, gdzie taką pomoc można otrzymać.”

Podobnie informuje ARiMR na swojej stronie: „Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR”.

Najwyraźniej agencja nie uzgodniła tej koncepcji z Ministerstwem Rolnictwa, które już wcześniej przekonywało, że „w ocenie KE, brak komputera lub Internetu nie jest przesłanką do złożenia wniosku w formie papierowej”.

Więcej: eWniosekplus – czy to może się udać?

Jak się okazuje – jednak dla agencji jest.

Jednocześnie w polskich przepisach nie wykluczono możliwości nadsyłania wniosków pocztą.

Ustawa o płatnościach bezpośrednich nie sprecyzowała, kiedy „rolnik nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza wniosku”. Można uznać, że ma to miejsce zawsze, kiedy tak sam oceni. Nie będzie musiał pytać nikogo (w szczególności kierownika biura powiatowego ARiMR) o zgodę na skorzystanie z możliwości złożenia papierowego wniosku – po prostu nada go pocztą. Wystarczy, że rolnik np. wyjedzie, będzie chory, trafi na kolejkę, czy też po prostu uzna, że... próbował kilka razy złożyć wniosek elektronicznie – i kolejny raz już nie musi lub nie może, lub nie chce. Skorzysta z poczty.

W ubiegłym roku tuż przed końcem terminu składania wniosków, 12 maja, podawano, że zarejestrowano 996,8 tys. wniosków o dopłaty, co stanowiło 73,8% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. Termin składania wniosków wydłużono o dwa tygodnie.

Więcej: Trzy czwarte wniosków o dopłaty bezpośrednie w ARiMR

Nie był to wcale wyjątkowy rok – termin składania wniosków wydłużono w 2017 roku po raz trzeci.

Rolnicy zwykle składają wnioski w ostatnich dniach terminu. Dla wielu to konieczność, a nie brzydkie przyzwyczajenie – bo wcześniej wiele się rozstrzyga i w tym czasie wiele się w gospodarstwie dzieje. Czy ten rok będzie wyjątkowy?

Nie można wykluczyć, że wielu rolników – zmuszonych okolicznościami i dodatkowo w tym roku trudnościami natury technicznej – w ostatnich dniach terminu zapakuje papierowy wniosek w kopertę i nada go pocztą.

MRiRW podawało wcześniej, że „wszystkie wnioski (także te przenoszone przez agencję płatniczą) powinny zostać złożone w GSAA w terminie składania wniosków, z uwzględnieniem 25 dni kalendarzowych po ostatecznym terminie składania wniosków”.

Więcej: Wnioski o dopłaty w 2018 r. będą składane według harmonogramu

Może być to trudne do wykonania – tak dla rolników, jak i dla agencji.

A wydłużenie terminu składania wniosków nie jest prostą sprawą – wymaga unijnej zgody i powoduje kolejne trudności z terminowym wywiązaniem się agencji z obowiązku wykonania płatności.

Wciąż wiele nie wiadomo, a czasu jest coraz mniej. Dlaczego nie zagwarantowano ustawowo, że Polska nie będzie narażona na zapłacenie kar z powodu wprowadzenia wniosków do systemu po terminie?

Dodajmy jeszcze jedno wyjaśnienie agencji: „Oświadczenia składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r. Oświadczenie można wysłać pocztą. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę widniejącą na stemplu pocztowym”.