W tym roku, podobnie jak w zeszłym, został wydłużony termin na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca.

Zapytaliśmy w ARiMR, co z tego wynika dla rolników uzupełniających wniosek?

Przypomnijmy, że sprawa ta od lat wywołuje wiele kontrowersji.

Więcej: Uzupełnianie wniosków o dopłaty wciąż niejasne

A jak będzie w tym roku?

ARiMR informuje:

„Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach PROW 2014-2020 (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), płatności ekologicznej w ramach PROW 2014-2020 albo płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007-2013 (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), o wypłatę pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013 lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020, bez żadnych konsekwencji finansowych można składać do 15 czerwca 2016 r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 lipca 2016 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 15 czerwca 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany składane w powyższych terminach mogą polegać także na dodaniu lub dostosowaniu działek we wniosku.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że rolnik może w każdym momencie poinformować organ, że wniosek o przyznanie płatności jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia, chyba że rolnik został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. W takim przypadku nie stosuje się kar administracyjnych w odniesieniu do części wniosku, co do których beneficjent poinformował właściwy organ na piśmie (zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 640/2014).

Gdy we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zostały wykryte braki lub brak jest wymaganych załączników, kierownik Biura Powiatowego ARiMR ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu wniosku poinformować rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do dnia 11 lipca 2016 roku. Do rolnika wysyłane jest wezwanie do usunięcia braków we wniosku (o ile nie upłynął termin na dokonanie poprawek), co oznacza, że po dniu 11 lipca wezwania nie są wysyłane.

Na wezwanie do usunięcia braków we wniosku o przyznanie płatności rolnik składa zmianę do wniosku w terminie do dnia 11 lipca 2016 roku.

Należy mieć na uwadze, że nieusunięcie przez rolnika braków we wniosku o przyznanie płatności skutkuje rozpatrzeniem wniosku w części, w której został poprawnie wypełniony. Natomiast usunięcie braków we wniosku o przyznanie płatności po terminie (tj. w tym roku po 11 lipca 2016 r.) może skutkować odmową przyznania płatności w całości lub w części.

Jednocześnie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, które są uznane przez kierownika Biura Powiatowego Agencji jako błędy oczywiste do rolnika również wysyłane jest wezwanie do usunięcia braków we wniosku. W takim przypadku, rolnik ma prawo usunąć braki stanowiące błędy oczywiste najpóźniej do dnia wydania decyzji (zgodnie z art. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 809/2014). W przypadku nieusunięcia braków stanowiących błędy oczywiste wniosek podlega rozpatrzeniu w części, w której został poprawnie wypełniony.”