Dotyczy – zgodnie z sejmową informacją - wprowadzenia zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej, wprowadzenia możliwości składania w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r., uproszczenia procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW, podniesienia progu, powyżej którego podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenci PROW 2014-2020 zobowiązani będą stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z 20 000 zł do 30 000 euro, tj. do takiego samego progu, jaki obowiązuje dla zamówień publicznych, umożliwiono również wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie tylko jednego kryterium oceny ofert  ceny lub kosztu oraz zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju w latach 2014-2020, aby doprecyzować zależności między regulacjami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych.

Więcej o planowanych zmianach:

Wnioski o dopłaty w 2018 r. będą składane według harmonogramu

Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie

W projekcie uwzględniono sprzeciw KRIR zgłoszony wobec projektowanego zniesienia obowiązku zawiadamiania rolników przez ARiMR w przypadku niezałatwienia sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia l marca roku następującego po roku złożenia wniosku oraz terminu wydania decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie płatności obszarowych PROW 2014-2020 do dnia l marca roku następującego po roku złożenia wniosku – zrezygnowano z projektowanej zmiany.

Do tej projektowanej zmiany zastrzeżenia miał też Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - zaproponował wprowadzenie terminu szczególnego na załatwienie sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW, który - ze względu na specyfikę tych spraw - byłby dłuższy niż termin wynikający z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec rezygnacji z zamiaru wprowadzenia zmiany w tym zakresie uwagę uznano za bezprzedmiotową.

Uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych były jedynymi, które zgłosiły organizacje i związki rolnicze (jest ich 68), którym przesłano projekt w ramach konsultacji publicznych.