W 2018 roku rolnicy pomogą ARiMR, składając wnioski przez Internet  – bo,  jak wynika z poniższej odpowiedzi MRiRW na szczegółowe pytania „Farmera” dotyczące składania wniosków przez Internet, obowiązek wprowadzania do systemu wniosków geoprzestrzennych…  dotyczy agencji, a nie rolników.

W ostatnich dwóch latach to pracownicy ARiMR realizowali obowiązek wprowadzania wniosków do Internetu - art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 wymagał objęcia wnioskami geoprzestrzennymi w 2016 roku co najmniej 25 proc. całkowitego obszaru, a w 2017 - 75 proc.

W 2018 roku obowiązek ten dotyczy już  100 proc. areału, stąd projekt ustawy, wprowadzający dla polskich rolników obowiązek składania wniosków przez Internet. Rolnicy pomogą więc pracownikom agencji – a nie odwrotnie.

Więcej: eWniosekplus – czy to może się udać?

Oto wyjaśnienia ministerstwa:

„W Polsce, składanie wniosków o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW przez Internet, możliwe jest już od 2011 r. Pomimo zatem, że geoprzestrzenny wniosek dostępny jest dla wszystkich beneficjentów, na terenie całego kraju, wnioski składane są w większości papierowo. Przykładowo, w 2016 r. wnioski drogą elektroniczną złożyło 7 882 beneficjentów, a w 2017 r. - 11 267 beneficjentów.

W tej sytuacji, w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 2  rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014, to pracownicy właściwego organu, którym w przypadku Polski jest ARiMR, samodzielnie przenoszą do GSAA informacje z wniosków złożonych w wersji papierowej, w tym z materiałów graficznych. Jest to proces trudny, czasochłonny i mógł przyczyniać się do przedłużenia obsługi sprawy.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wszystkie wnioski (także te przenoszone przez agencję płatniczą) powinny zostać złożone w GSAA w terminie składania wniosków, z uwzględnieniem 25 dni kalendarzowych po ostatecznym terminie składania wniosków.

W związku z powyższym w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) nr 809/2014 w roku 2018 wnioski o przyznanie płatności co do zasady powinno składać się w wersji elektronicznej.

Należy podkreślić, że kwestie wdrażania przedmiotowych przepisów były wielokrotnie poruszane przez państwa członkowskie UE, w tym Polskę na forum Komisji Europejskiej. Wytyczne KE w tym zakresie przedstawiane były zarówno na posiedzeniach komitetu ds. płatności bezpośrednich KE jak również grup ekspertów ds. płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich. KE podkreślała wielokrotnie, że formularze geoprzestrzennego wniosku przyczynią się do zapobiegania błędom popełnianym przez beneficjentów podczas zgłaszania powierzchni użytków rolnych oraz sprawią, że administracyjne kontrole krzyżowe będą bardziej skuteczne. Ponadto, dokładniejsze informacje przestrzenne przekazane za pomocą formularzy geoprzestrzennego wniosku będą dostarczać bardziej wiarygodnych danych.

W przypadku, gdy beneficjenci nie są w stanie skorzystać z formularza elektronicznego, właściwy organ powinien zapewnić im alternatywne rozwiązanie, aby umożliwić złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność.  Przepisy UE w tym zakresie nie definiują jednakże przypadków, gdy beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza.

Przepisy UE w tym zakresie nie upoważniają zatem państwa członkowskiego do regulowania tej kwestii w przepisach krajowych, a w szczególności do interpretowania tych przepisów w sposób zawężający.

Niemniej jednak państwa członkowskie mają obowiązek pomóc rolnikom i zbadać jakiego typu pomocy należy udzielić.

Odnosząc się do zapytania dotyczącego sposobu zapewnienia w biurach powiatowych ARiMR pomocy technicznej, w tym ilości komputerów dostępnych w biura powiatowych, uprzejmie informuję co następuje.

W ramach pomocy technicznej zapewnianej w biurach powiatowych ARiMR udostępnione będzie od 1 do 5 stacji roboczych w każdym biurze powiatowym (BP), w zależności od liczby spraw obsługiwanych w danym biurze powiatowym. W ramach udostępnionych stacji roboczych każdy rolnik będzie mógł złożyć wniosek w aplikacji eWniosekPlus pod „okiem” pracownika BP. Aby wszyscy chętni rolnicy mogli skorzystać z pomocy technicznej planowane jest ustalenie harmonogramów obsługi beneficjentów w podziale na poszczególne gminy i wsie. W pierwszej kolejności do biur powiatowych będą zapraszani rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw. Deklaracje we wnioskach tych rolników są mniej skomplikowane niż pozostałe wnioski, nie ma też konieczności deklaracji upraw na gruntach ornych, a więc nie będzie problemów związanych z faktem, iż w marcu część rolników nie jest w stanie jeszcze określić dokładnie wszystkich upraw w gospodarstwie, ponieważ nie zakończyli siewu ze względu np. na warunki glebowo-klimatyczne. Rolnicy zobowiązani do deklaracji upraw na gruntach ornych oraz elementów EFA byliby zapraszani do biur powiatowych w terminie późniejszym, np. od początku kwietnia. Takie rozwiązanie pozwoli na rozłożenie liczby składanych wniosków na cały okres składania oraz zapewni dostępność pomocy ze strony pracowników biur powiatowych dla wszystkich chętnych beneficjentów.”