Analizując pod kątem prawnym budowę studni na działce, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie – czym jest studnia wedle przepisów prawnych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. z dnia 2020.02.26) studnia jest obiektem służącym do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych, a zatem jest urządzeniem wodnym. Zgodnie natomiast z art. 389 ust. 6 ustawy Prawo wodne wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zasadą jest zatem, że na wykonywanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest jedną z form zgód wodnoprawnych – czyli rodzaju zezwolenia udzielanego przez organ administracji w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy uiścić opłatę (aktualnie w 2021 r. opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zł).

Ustawa Prawo wodne zawiera szczegółowy katalog sytuacji, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (zob. art. 388-392 ustawy Prawo wodne). Z punktu widzenia omawianej problematyki artykułu, tj. budowy studni na działce, należy wskazać, że nie w każdym wypadku jest konieczne pozwolenie wodnoprawne – m.in. w zależności od tego, jak głęboka jest studnia i jaka jest wielkość poboru wody ze studni.

Studnia do 30 metrów

Jak już wskazano powyżej, co do zasady w przypadku budowy studni należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne – jednakże przepisy prawa wodnego przewidują wyjątki od tej zasady. Zgodnie bowiem z art. 395 ustawy Prawo wodne wyłączono z obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego: wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m (art. 395 ust. 5) – chodzi tu o zwykłe studnie, które mają głębokość nieprzekraczającą 30 m. Drugi istotny wyjątek przewidziany został w pkt 7 ww. artykułu: pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m³ na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Zwykłe korzystanie z wód oznacza wykorzystanie do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Innymi słowy właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód podziemnych znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5000 l na dobę, a głębokość odwiertu nie jest większa niż 30 m.

Stąd też, jeżeli rolnik ma na swojej działce studnię, która spełnia ww. warunki, to taka studnia wyłączona jest spod obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – niezależnie od tego, kiedy została wybudowana (obecnie czy wiele lat temu) – nie ma potrzeby dokonywania żadnych zgłoszeń, uzyskiwania pozwoleń ani też prowadzenia działań mających na celu legalizację takiej studni. Legalizacji będzie podlegać studnia o głębokości większej niż 30 m lub studnia, z której czerpie się więcej niż 5 m³ wody na dobę w skali roku.

Przy głębokości powyżej 30 metrów

Studnie mające głębokość powyżej 30 m są studniami głębinowymi. Zgodnie z aktualnymi przepisami, przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne wówczas, gdy: studnia ma być głębsza niż 30 m, przewidziany jest pobór wody w ilości przekraczającej 5 m³ na dobę lub pobór wody nie jest związany ze zwykłym korzystaniem z wód.

Jak już wskazano, zwykłe korzystanie z wód może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. Jeżeli więc nawet studnia spełnia parametry dotyczące zwykłych studni, ale nie służy do zaspokajania potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, to jej realizacja nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W innych przypadkach nie ma potrzeby uzyskania takiego pozwolenia.

Legalizacja studni 

Prawo wodne stanowi, że legalizacji podlega takie urządzenie wodne, które wykonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia. Dla przypomnienia – ani pozwolenia, ani zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga: wykonanie studni do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m³ na dobę, a także wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód. W związku z tym legalizacji będzie podlegać studnia o głębokości większej niż 30 m lub studnia, z której czerpie się więcej niż 5 m³ wody na dobę w skali roku.

Tryb postępowania w przypadku legalizacji urządzenia wodnego wynika z art. 190 ustawy Prawo wodne.  

W myśl art. 190 Prawa wodnego: „Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422.

2. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza:

  • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  • ustaleń programu ochrony wód morskich,
  • ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych
  • oraz jest zgodna z art. 187, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej”.

Postępowanie legalizacyjne urządzenia wodnoprawnego wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej (właściciela, posiadacza samoistnego albo użytkownika wieczystego tego urządzenia), który składa się do właściwego dyrektora zarządu zlewni PGW Wody Polskie. Należy pamiętać, że procedurę legalizacji może wdrożyć tylko właściciel urządzenia, gdyż organ nie może być inicjatorem tego postępowania. Opłata legalizacyjna za studnię w 2021 r. wynosi 4 601,08 zł (kwota podana zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. M.P.2020.929). Opłata legalizacyjna jest wyższa niż opłata związana z uzyskaniem pozwolenia na urządzenie wodnoprawne, co wynika m.in. również z faktu, że jest to też sankcja za to, że wykonano studnię bez zezwolenia.

W przypadku budowy studni na działce należy także pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia podlega nie tylko przepisom ustawy o prawie wodnym, ale również ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o prawie budowlanym, które to przepisy szczegółowo określają odpowiednią lokalizację ujęcia wody głębinowej na działce.

Właściciel ma prawo korzystać z wód podziemnych w obrębie posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5000 l na dobę, a głębokość odwiertu nie jest większa niż 30 m.