Każdy producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, wyrabiający – przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR.

Na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem,  prezes ARR dokonuje wpisu do ewidencji,  na każdy rok gospodarczy,  w którym będzie wyrabiane wino.

Wniosek o wpis do ewidencji należy złożyć w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.

Termin składania w ARR wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu,  na rok gospodarczy 2017/2018 (tj. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.), upływa  15 lipca 2017 r.

Formularze wniosku o wpis do ewidencji dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl