Jak informuje MRiRW, do najważniejszych kwestii, o które będzie zabiegać nasz kraj podczas dyskusji nad WPR po 2020 należy zaliczyć:

- utrzymanie przynajmniej obecnego budżetu na realizację tej polityki,

- utrzymanie obecnej struktury WPR (tj. dwóch filarów, w ramach których realizowane są płatności bezpośrednie, środki dla wspólnej organizacji rynków oraz rozwój obszarów wiejskich),

- wyrównanie płatności bezpośrednich,

- uproszczenie przepisów dla rolników oraz krajowych administracji, przede wszystkim poprzez promowanie większego zaufania do państw członkowskich w zakresie wdrażania i kontroli.

Priorytetem Polski będzie utrzymanie systemu jednolitej płatności obszarowej – SAPS, ukierunkowanie wsparcia na małe i średnie gospodarstwa, a także kontynuowanie realizacji płatności związanych z produkcją.

Polska opowiada się za wdrażaniem idei rolnictwa zrównoważonego, z wykorzystaniem obecnych instrumentów na rzecz ochrony środowiska, takich jak:

- zazielenienie,

- zasada wzajemnej zgodności,

- wdrażanie zasad dobrej kultury rolnej

- II filar WPR, który powinien pozostać ważnym i ukierunkowanym narzędziem realizacji europejskich celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Potrzebne jest jednocześnie wzmocnienie finansowania II filara WPR przy zachowaniu w jak największym zakresie pro-spójnościowych kryteriów podziału budżetu na ten filar oraz odpowiednie zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – przede wszystkim w celu zwiększania konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw. 

W zakresie instrumentów rynkowych Polska będzie zbiegać o:

- efektywniejsze ich wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych,

- wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałającym praktykom protekcjonistycznym na rynku UE,

- wzmocnienie siły przetargowej rolników w łańcuchu żywnościowym,

- ustanowienie narzędzi wspierania alternatywnych kanałów dystrybucji (np. lokalnych rynków).

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”.

Więcej: Rząd zatwierdził polskie priorytety dot. wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

Unijne założenia mają być znane na początku przyszłego roku.

W załączniku "Polskie stanowisko wobec wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r."