Jak poinformował NFOŚiGW, program będzie realizowany w latach 2019-2026 i kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Do rozdysponowania będzie 300 mln zł. Nabór wniosków od zainteresowanych beneficjentów ruszył już 8 lipca, a potrwa w tym roku do 20 grudnia.


Wsparcie dotyczy inwestycji polegających na usuwaniu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków, spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.


Gminy mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji pokrywającej do 80 procent kosztów kwalifikowanych, lub w formie pożyczki - do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Warunkiem jest prawidłowo wypełniony i złożony w terminie wniosek. Dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wsparcie jest możliwe tylko wówczas, gdy podmiotu prawnie zobowiązanego do usunięcia odpadów lub remediacji nie udało się zidentyfikować albo nie można wyegzekwować od niego posprzątania terenu czy pokrycia kosztów tego zadania (nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone).

Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.