14.01.2020 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Rolnicy zainteresowani uruchomieniem w gospodarstwie małej rzeźni rolniczej muszą spełnić szereg wymagań weterynaryjnych.

W pierwszej kolejności należy pamiętać aby do rzeźni rolniczych nie wprowadzać zwierząt pochodzących ze stad lub gospodarstw o niższym statusie epizootycznym (w odniesieniu do chorób zakaźnych zwierząt) od statusu gospodarstwa w którym znajduje się rzeźnia lub statusu stad utrzymywanych w tym gospodarstwie.

Rzeźnia tego typu może składać się nawet z jednego pomieszczenia, jednak w pobliżu tego pomieszczenia należy dodatkowo zapewnić

·       pomieszczenie do zmiany obuwia i odzieży własnej na ochronną (należy pamiętać o oddzielnym przechowywaniu tych dwóch rodzajów odzieży),

·       dostęp do co najmniej jednej toalety spłukiwanej wodą, podłączonej do sprawnego systemu kanalizacyjnego, której drzwi nie otwierają się do pomieszczeń, w których znajduje się mięso lub dokonuje się uboju.

Ubój zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest rzeźnia rolnicza, może być dokonany bezpośrednio po doprowadzeniu lub przetransportowaniu zwierząt do rzeźni. Jednak w przypadku uboju zwierząt należących do innych podmiotów należy zapewnić miejsce postoju, w którym możliwe będzie dokonanie badania przedubojowego.

Zagrody dla zwierząt chorych na chorobę zakaźną zwierząt (jak również podejrzanych o chorobę, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie taką chorobą) również wymagane są jedynie w przypadku gdy ubojowi poddawane będą zwierzęta należące do innych podmiotów niż podmiot posiadający daną rzeźnię. Zagrody te nie muszą mieć oddzielnego systemu odprowadzania ścieków, o ile system ten oraz organizacja uboju wykluczają możliwość zakażenia zdrowych zwierząt oczekujących na ubój lub zanieczyszczenie mięsa.

Sprzęt oraz środki czyszczące i odkażające muszą być przechowywane poza obszarem, gdzie pracuje się z żywnością, w wyodrębnionym zamykanym miejscu lub pojemniku.

Zasadniczo najistotniejsze jest założenie, że rzeźnia rolnicza może się składać z nawet jednego pomieszczenia, przy czym to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania

·       opróżniania i czyszczenia żołądków i jelit, lub

·       w przypadku drobiu, zajęczaków oraz ptaków bezgrzebieniowych, wytrzewiania i dalszej obróbki, łącznie z dodawaniem przypraw korzennych do całych tusz,

pod warunkiem że czynności te są wykonywane w innym czasie niż pozostałe czynności przeprowadzane w tym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, oraz po ich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie, w razie potrzeby, całego pomieszczenia.

Inne czynności takie jak:

·       ogłuszanie i wykrwawianie,

·       sparzanie, odszczecinianie, oparzanie i opalanie (w przypadku świń),

·       oskubywanie lub oskórowanie oraz sparzanie,

·       wytrzewianie i dalsza obróbka w przypadku pozostałych gatunków pozostałych gatunków (świnie, owce, kozy, konie, bydło, kopytne zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych),

·       obróbka czystych narządów wewnętrznych i flaków,

·       wstępna obróbka i czyszczenie podrobów, zwłaszcza oskórowanych głów, jeżeli nie jest wykonywana na linii uboju,

·       pakowanie zbiorczego podrobów,

·       wysyłka mięsa,

można wykonywać w tym samym pomieszczeniu pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w odrębnym miejscu albo w innym czasie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, oraz po ich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie, w razie potrzeby, całego pomieszczenia.

Należy również zapewnić system urządzeń do odkażania narzędzi (jeżeli do odkażania używana jest woda, jej temperatura nie może być niższa niż 82°C), do mycia i odkażania rąk (z ciepłą wodą, środkami do czyszczenia i odkażania rąk i jednorazowymi ręcznikami).

Rzeźnię rolniczą należy wyposażyć w co najmniej dwa zamykane na klucz urządzenia do chłodniczego przechowywania mięsa,

·       jedno do mięsa uznanego za niezdatne do spożycia przez ludzi,

·       drugie do mięsa uznanego za zdatne do spożycia przez ludzi, w którym przechowuje się mięso zatrzymane do czasu podjęcia przez urzędowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji w sprawie tego mięsa, pod warunkiem, że mięso zatrzymane nie zostanie pomylone z pozostałym mięsem znajdującym się w tym urządzeniu  (powinno być dobrze oznakowane).

Ponadto nie może ono pochodzić od zwierząt chorych lub podejrzanych o zarażenie chorobą zakaźną, oraz być przechowywane tak aby nie stykało się z pozostałym mięsem składowanym w tym urządzeniu.

Niezwykle ważna jest również znajomość przepisów w przypadku uboju zwierząt chorych na chorobę zakaźną zwierząt (jak również podejrzanych o chorobę, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie taką chorobą) w tym samym pomieszczeniu co ubój zwierząt zdrowych. W takim przypadku należy:

·       najpierw dokonać uboju zwierząt zdrowych,

·       następnie przeprowadzić czyszczenie i odkażanie urządzeń wykorzystanych do uboju zwierząt zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii,

·       przed wznowieniem uboju oczyścić i odkazić urządzenia wykorzystane do uboju pod nadzorem urzędowym.

Do przechowywania treści przewodu pokarmowego należy używać zamkniętego, szczelnego pojemnika zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

W rzeźni rolniczej powinno również znajdować się odpowiednio wyposażone, zamykane na klucz miejsce do wyłącznego użytku przez urzędowego lekarza weterynarii.