Trybunał Konstytucyjny  w wyroku z 12 grudnia 2015 r. (sygn. SK 39/15) uwzględniającym skargę konstytucyjną stwierdził, że jeśli ktoś sprzedał nieruchomość państwu wiedząc, że i tak grozi mu wywłaszczenie pod cele publiczne, to także ma prawo do zwrotu tej nieruchomości, jeśli ostatecznie okazała się ona dla publicznej inwestycji niepotrzebna.

Już wcześniej było wiadomo, że do zwrotu nieruchomości ma prawo wywłaszczony właściciel, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Teraz TK wypowiedział się o sytuacji osób (byłych właścicieli lub ich spadkobierców), które unikając wywłaszczenia zgodziły się na sprzedaż – również one mogą ubiegać się o zwrot nieruchomości wywłaszczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku niezrealizowania celu, na jaki ta nieruchomość została wywłaszczona.

Tym samym TK rozszerzył pojęcie wywłaszczenia – do wywłaszczenia dochodzi więc nie tylko w drodze decyzji administracyjnej, ale także wtedy, gdy nieruchomość wywłaszczono na podstawie umowy cywilnoprawnej  w toku tzw. negocjacji przedwywłaszczeniowych, będących obligatoryjnym etapem poprzedzającym wszczęcie postępowania administracyjnego.

W wyroku z 12 grudnia 2017 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł:

„Art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) w zakresie, w jakim wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, jest niezgodny z art. 21 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Więcej o wywłaszczeniach:

TK: Wywłaszczony współwłaściciel nieruchomości może sam dochodzić jej zwrotu

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie zawsze przysługuje

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów