Zasiłek chorobowy za każdy jeden dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi zaledwie 10,00 zł (kwota ta obowiązuje od 24.06.2009 r.), natomiast od stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług wynosi 13 złotych brutto – zauważyli w interpelacji posłowie Jarosław Sachajko, Norbert Kaczmarczyk, Paweł Szramka, Maciej Masłowski, Wojciech Baku. Jak dodali posłowie, rolnik musi za 10 zł dziennie utrzymać się, ale i zapewnić dalsze funkcjonowanie gospodarstwa: „Tworzy się sytuacja absurdalna i wysoce krzywdząca dla rolnika, który otrzymuje zaledwie 10 zł zasiłku chorobowego za dzień, podczas gdy pracownikowi musi zapłacić 13 zł brutto za godzinę pracy”.

Posłowie skierowali zatem do ministra rolnictwa pytania: „Czy zdaniem Pana Ministra obecne regulacje prawne zapewniają rolnikom prawo do odpowiedniej wysokości świadczenia na wypadek niezdolności do pracy? Czy Ministerstwo zamierza podjąć pracę w celu wprowadzenia regulacji prawnych zapewniających sprawiedliwe i adekwatne do obecnego stanu stawki zasiłku chorobowego dla rolników?”

Minister Krzysztof Jurgiel przypomniał w odpowiedzi, że „Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie stanowi samofinansujący się element ubezpieczenia społecznego rolników w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Oznacza to, że składki ubezpieczonych muszą sfinansować wydatki na świadczenia z tego ubezpieczenia. Zgodnie z ww. ustawą budżet państwa gwarantuje jedynie wypłaty z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników”.

I – jak podkreśla minister – to nie rząd, ale Rada Rolników czuwa nad równowagą finansową Funduszu Składkowego. Chociaż wysokość zasiłku określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw rozwoju wsi, musi uwzględniać wnioski Rady Rolników i uzgadniać z Radą Rolników projekt stosownych zmian w zakresie wysokości świadczeń, mając na uwadze stan finansów Funduszu Składkowego.

 „Na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w bieżącym roku FSUSR przeprowadził kalkulacje w kierunku podwyższenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Wynika z nich, iż podwyższenie powyższych świadczeń byłoby możliwe jedynie w powiązaniu ze wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. W związku z powyższym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się w tej sprawie do Rady Rolników o podjęcie czynności, zgodnie z jej uprawnieniami” – wskazuje minister.

Czy oznacza to, że zanosi się na podwyższenie świadczeń, ale i składek?

Składki płacone przez rolnika na KRUS obejmują ubezpieczenie:

- wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,

- emerytalno-rentowe.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników na co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału, a Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość tej składki może być ustalana kwotowo i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej – informuje KRUS.

W IV kwartale 2017 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie wynosi 42,00 zł miesięcznie, 126 zł kwartalnie – bez względu na posiadany przez rolnika areał.

Wymiar kwartalnej składki  na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  od II kwartału 2009 r. (kiedy to ustalono aktualną do dziś stawkę zasiłku chorobowego) wynosił 90 zł (wcześniej - 78 zł), potem składka wzrosła w III kwartale 2010 r. do  108 zł, następnie w II kwartale 2011 do 126 zł.

Od czerwca 2009 r. składka wzrosła więc o 40 proc., ale zasiłek chorobowy pozostał bez zmian.

Teraz najwyraźniej można spodziewać się wzrostu i składki, i zasiłku.

Ministerstwo Rolnictwa proponuje też ostatnio zmianę ustawy o ubezpieczeniach i umożliwienie opłacania ze środków Funduszu Składkowego kolejnych zadań, a jego 4 proc. ma trafiać na wynagrodzenia dla pracowników KRUS za ich obsługę.

Więcej: Rolnik będzie mógł zatrudnić pomocnika

Całość odpowiedzi na interpelację w załączniku.