Jak dowiadujemy się w Ministerstwie Rolnictwa, komisje powołane przez wojewodów nie zakończyły jeszcze szacowania szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie 29 kwietnia br. szkody wystąpiły w 19 831 gospodarstwach rolnych o powierzchni 320 951,52 ha.

Straty oszacowano na kwotę 124,4 mln zł.

Po uzyskaniu ostatecznych danych z komisji powołanych przez wojewodów podjęta zostanie decyzja o możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r. poz.187, z późn. zm.) – podaje ministerstwo.

Izby rolnicze 26 kwietnia wystąpiły do MRiRW z wnioskiem o pomoc w wysokości 400 zł na każdy przesiany hektar.

Więcej: Będzie 400 zł na przesiany po zimie ha?

Dodajmy, że w ubiegłym roku po wystąpieniu suszy rząd podjął uchwałę w sprawie pomocy 31 sierpnia.

Podano w niej : „Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty w plonach w wyniku suszy przy szacowaniu skutków finansowych programu założono, że pomocą zostanie objętych ok. 12,5% powierzchni użytków rolnych l 50% powierzchni uprawy drzew i krzewów owocowych, tj. 1 880 tys. użytków rolnych, 137,1 tys. ha uprawy drzew owocowych i 47,7 tys. ha krzewów owocowych.”

Zabezpieczono wówczas na cel pomocy 467 mln zł. Rolnicy nie byli ubezpieczeni od suszy, gdyż było to praktycznie niemożliwe.

Więcej: Czy rolnicy mogli ubezpieczyć się od suszy?

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, członkowie komisji nie mogą liczyć na wynagrodzenie:

„Przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) nie przewidują finansowania ze środków budżetowych prac komisji powołanych przez wojewodę do oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich."