Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479) nałożyła na pośredniczące podmioty tytoniowe nowe obowiązki, między innymi obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

I to w niemałej wysokości:  wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł. Przepisy ustawy przewidują również, podobnie jak w przypadku składów podatkowych, możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego ryczałtowego, którego wysokość wynosi 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

„Większość wśród pośredniczących podmiotów tytoniowych to mali i średni polscy przedsiębiorcy. Określenie minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowego, które muszą złożyć pośredniczące podmioty tytoniowe, na tak wysokim poziomie, spowoduje wycofanie się z prowadzenia działalności w tym zakresie przez wiele podmiotów gospodarczych” – uznali posłowie z klubu Kukiz’15 i zaproponowali nowelizację ustawy i zniesienie zabezpieczenia.

Proponują uwzględnienie następującej możliwości:

„Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia pośredniczący podmiot tytoniowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące warunki:

1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego ze zbiorów roku poprzedzającego rok, w którym pośredniczący podmiot tytoniowy ubiega się o to zwolnienie;

3) posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego;

4) prowadzi działalność w zakresie przetwarzania tytoniu co najmniej od roku;

5) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych.”.