Zgodnie z opisem, celem projektu jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, posiadaczy gospodarstw, a także umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej zakazania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, jak również wprowadzenia sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń oraz niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej: Co przyjął rząd, jeśli chodzi o zwalczanie ASF?

Większy odstrzał dzików i zakaz hodowli świń będą możliwe

Projekt wprowadza przepisy, zmierzające do szybszego umiejscowienia choroby i zebrania istotnych danych epizootycznych – wprowadza przy podejrzeniu choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących obowiązek m.in. przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz udzielania informacji, wyjaśnień i niezbędnej pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, będzie mógł nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt może zaistnieć konieczność nakazania określonych czynności na obszarze innego powiatu. Wskazane przepisy mają pozwolić na wdrożenie działań związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej, w szczególności na zmobilizowanie wymienionych w przepisie podmiotów do podjęcia określonych w decyzji administracyjnej czynności, jak np. zorganizowanie transportu padłych i zabitych zwierząt, ich utylizacji, a także uboju zwierząt i ewentualnego przetworzenia ich mięsa w celu inaktywacji czynnika zakaźnego. Podmiotom, o których mowa w tym przepisie, przysługiwać będzie zwrot poniesionych nakładów ze środków budżetu państwa.

Sprecyzowano obowiązek utrzymywania mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego przez zarządców dróg publicznych.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł wprowadzić zakaz utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na terenie powiatu lub jego części „w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub bezpośredniego zagrożenia jej wystąpienia”.

Jak podano w uzasadnieniu, „Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że posiadacze małych gospodarstw, w których utrzymywana jest niewielka liczba zwierząt z przeznaczeniem na własne potrzeby, z powodu braku środków finansowych lub możliwości organizacyjnych nie są w stanie dostosować gospodarstw do obowiązujących wymogów bioasekuracji. Obecnie, aby zaprzestać lub ograniczyć chów i hodowlę zwierząt, należy przeprowadzić fizyczne kontrole wszystkich gospodarstw w celu stwierdzenia spełnienia zasad zabezpieczenia przeciwepizootycznego i wydania dla każdego podmiotu indywidualnej decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 48b ustawy. Wiąże się to z koniecznością wydatkowania dużych środków finansowych na wykonanie ww. kontroli, a przy braku odpowiedniej liczby lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, praktycznie uniemożliwia dokonanie ograniczenia populacji zwierząt wrażliwych w krótkim czasie. Wdrożenie, co do istoty, bardzo restrykcyjnego ograniczenia, miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty, szczególnie groźnych epizootii, o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej. Decyzja o zastosowaniu takiego środka pozostawiona jest w dyspozycji powiatowego lekarza weterynarii, który wybór takiego środka w konkretnej sytuacji będzie musiał dostatecznie uzasadnić. Analogiczne zmiany zostały w wprowadzone w przypadku wydania rozporządzenia przez wojewodę (art. 1 pkt 4 lit. a projektu).”

Dodano zmiany, mające na celu usprawnienie prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt, odnoszące się do prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Lekarz powiatowy będzie mógł wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego o wyznaczenie dla poszczególnych dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich dodatkowych osób do realizacji nakazu odstrzału sanitarnego.

Uregulowano kwestie niewykonywania przez dzierżawców obwodów łowieckich określonych nakazów, w tym w szczególności nakazu odstrzału sanitarnego. „W takim przypadku PZŁ lub powiatowy lekarz weterynarii występuje z wnioskiem do dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub starosty, o wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego” – podano w uzasadnieniu.

Dodano przepis mówiący o konieczności przekazywania przez PZŁ lub dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, na wniosek organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji dotyczącej liczby zwierząt łownych występujących na danym obszarze oraz szacowanej zmiany stanu liczebnego tych zwierząt w danym okresie. Uzyskiwanie tych danych przez powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii umożliwi planowanie odstrzału sanitarnego zwierząt łownych – podano.

Osoby, które udaremniają lub utrudniają wykonywanie czynności wynikających z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej, wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, mają podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Projekt został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale jeszcze nie wyznaczono terminu posiedzenia komisji w tej sprawie. Jutro Sejm spotyka się na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu, które potrwa do czwartku włącznie, a kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 12 września.

Projekt w załączniku.