O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń). Mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie ogrodzenia chlewni czy utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł i nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

O pomoc (500 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowalnych)  mogą też występować spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

- ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią;

- melioracji wodnych;

- prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych należących członków spółki wodnej.

Więcej o zasadach pomocy: Zapobieganie klęskom i katastrofom będzie finansowane z PROW