- Jutro rząd przyjmie "Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030r.". To jest wyznaczenie kierunków rozwoju wsi i rolnictwa - powiedział Zarudzki. Wiceminister podkreślił, że "dzień dzisiejszy" polskiego rolnictwa to: zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej; poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska; rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy, i aktywnego społeczeństwa.

Zarudzki podkreślił, że Strategia to podstawowy dokument, który warunkuje negocjacje z Unią Europejską oraz kierunkuje wydawanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich. Zaznaczył, że zarówno rodzinne gospodarstwa rolne jak i małe i średnie gospodarstwa rolne są w "naszej głównej optyce wspierania finansowego". Dodał, że w tym obszarze szukane jest "porozumienie z polityką spójności".

Zgodnie z informacją przedstawioną przez wiceministra podczas konferencji Strategia, jest przygotowywana przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi we współpracy z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a jej głównym celem jest "rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego".

Wiceminister poinformował, że dodatkowo we wtorek "cały rząd podpisze wspólną deklarację, że za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest odpowiedzialny cały rząd". Jak wyjaśnił oznacza to, że "rolnictwo staje się strategicznym działaniem wszystkich resortów, wszystkich ministerstw".

W przedstawionym przez wiceministra na konferencji projekcie "Wspólnej deklaracji na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa" rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa został uznany "za strategiczne zadanie państwa, niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju kraju, za które odpowiedzialność bierze cały Rząd Rzeczypospolitej Polskiej". Zadeklarowano też, wspólne i solidarne działanie "na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach swoich kompetencji ustawowych".

Zarudzki poinformował, że kluczem do realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 r. są przygotowywane programy kierunkowe takie jak np. program rewitalizacji Żuław czy program dla obszarów zmarginalizowanych, w tym po byłych PGR - ach.

O przedstawienie założeń programu rewitalizacji Żuław wiceminister Zarudzki poprosił obecnego na konferencji pomorskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Smolińskiego. Smoliński powiedział m.in., że przygotowywany program ma na celu przywrócenie Żuław do stanu z okresu międzywojennego, który był ostatnim okresem, kiedy system melioracyjny na Żuławach działał bez większych zakłóceń. Żuławy od II wojny światowej są bardzo zaniedbane. Pod koniec wojny Niemcy wysadzili urządzenia melioracyjne i całe Żuławy zostały zalane. Polakom, którzy tu przybyli udało się Żuławy osuszyć i w jakimś stopniu przywrócić sprawność urządzeniom melioracyjnym, ale z biegiem lat następowała powolna degradacja tego systemu np. rowy były zasypywane przez rolników, dla zwiększenia powierzchni upraw. Obecnie Żuławy mają problemy z melioracją, zamiast być spichlerzem Polski.