Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31zy3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca zdecydował się zwolnić z konieczności opłacenia podatku dochodowego zasiłki otrzymane przez ubezpieczonych rolników oraz członków ich rodzin, a objętych obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

Ustawa z dnia 14 maja br. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza następująca zmianę w ustawie o podatku dochodowym:

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 52m w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19.”.

W artykule 52 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wymienia wszystkie świadczenia, które zostały zwolnione z opłaty podatku, wśród nich znajdziemy prowizje, premie, nagrody z zysku czy też odprawy emerytalno-rentowe.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w przepisach, które do świadczeń zwolnionych z podatku dołączają także zasiłek chorobowy przyznany m.in. rolnikom z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Przypominamy, że osobom prowadzący działalność rolniczą (oraz członków ich rodzin), ubezpieczonym w KRUS , przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem otrzymania takiego zasiłku jest objęcie objęcie osób obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w powodu COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.