Podatek rolny za 2021 r. należy opłacić w 4 proporcjonalnych ratach w urzędzie gminy, w której są twoje grunty, czyli do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

Należy pamiętać że gdy kwota podatku z tytułu użytkowania nieruchomości nie przekroczy 100 z jesteśmy zobowiązania do uiszczenia jednorazowej opłaty w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca br. Kto ma obowiązek zapłaty tego podarku?

Kto ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości rolnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o podatku rolnym), podatek rolny muszą opłacić osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, czyli:

 • właściciel gruntu,
 • posiadacz samoistny, czyli jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś,
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz gruntów, które są własnością publiczną, bez względu na umowę,
  dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Oczywiście w drodze ustawy, po spełnieniu określonych warunków nie musisz płacić podatku rolnego.

Kto nie musi płacić podatku rolnego?

Nie masz obowiązku opłaty podatku rolnego (jesteś zwolniony z opłaty podatku rolnego), jeżeli twoje grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i
 • utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko jeden z poniższych warunków): w wieku emerytalnym, inwalidą I albo II grupy, osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Kiedy możesz ubiegać się dodatkowo o zwolnienie z opłaty podatku rolnego?

Każdy właściciel gruntu może ubiegać się o zwolnienie z opłaty podatku rolnego pod warunkiem złożenia odpowiednio wcześniej wniosku w swojej gminie (IR-1 składamy np. do 14 dni po zakupie gruntów rolnych itd.).

Urzędnicy gminy rozpatrują wniosek i mogą (nie muszą) dokonać do zwolnienia z opłat podatku rolnego od:

 • gruntów ornych, łąk i pastwisk, które obejmuje melioracja,
 • części gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły na stronie internetowej gminy,
 • gruntów gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • gruntów gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
 • gruntów, które przeznaczasz na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli je: kupujesz lub masz w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży, masz w użytkowaniu wieczystym, masz w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Niezbędne dokumenty, a opłata podatku rolnego

Dokumenty w postaci informacji IR-1 masz obowiązek złożyć do 14 dni od dnia, tylko i wyłącznie gdy:

 • kupujesz grunty,
 • zaczynasz z nich korzystać jak właściciel,
 • zmieniasz sposób korzystania z gruntów, np. wykorzystujesz je do działalności gospodarczej innej niż rolnicza;
 • przywracasz na nich działalność rolniczą,
 • zmieniasz (zmniejszasz lub powiększasz) powierzchnię gruntów do opodatkowania.

Jeśli w kolejnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z gruntów lub ich powierzchni – nie składasz  druku IR-1. Czekasz na decyzję z informacją o kwocie do zapłacenia, a którą otrzymasz odpowiednio wcześniej np. drogą pocztą od gminy.

Składamy wniosek (informację IR-1) w urzędzie gminy, w której znajdują się twoje grunty rolne . Jeśli masz grunty rolne w różnych gminach – w każdej gminie musisz złożyć odrębną informację IR-1. Jeśli grunty są w tej samej gminie musisz złożyć tylko jeden druk.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • zanieść druk do gminy (jeżeli jest to możliwe pomimo pandemii koronawirusa),
 • wysłać pocztą,
 • wysłać przez Internet np. przez ePUAP.

Pamiętaj że masz obowiązek złożyć informację IR-1, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku rolnego.

Ile wyniesie podatek rolny w 2021 r.?

Należy pamiętać że stawki podatku rolnego uzależnione są  od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy.

Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Opłata podatku rolnego wyniesie w 2021 r.:

 • do 146,38 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych
 • do 292,75 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Pamiętaj że dokładną kwotę jaką musisz opłacić znajdziesz w decyzji, którą otrzymasz drogą pocztą. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Pamiętaj, że jeżeli twój roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie będziesz miał obowiązku płacić podatku rolnego.

Sprzedajesz lub chcesz kupić nieruchomości? Zapraszamy do naszej Giełdy Rolnej!