Jak podaje Wielkopolska Izba Rolnicza znowelizowane rozporządzenie określa m.in. procedury związane z szacowaniem szkód i udzielaniem rolnikom pomocy państwa. Poniżej najważniejsze zmiany dotyczące szacowania szkód rolniczych, w tym także tych spowodowanych suszą.

Ponadto jak podkreślają eksperci WIR  nie upubliczniono jeszcze instrukcji posługiwania się aplikacją, przez którą można dokonywać zgłoszenia szkód rolniczych. 

Najważniejsze zmiany w szacowaniu szkód rolniczych

Jak podkreśla WIR, w przypadku suszy pomoc jest udzielana, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody.

Wniosek o oszacowanie szkód suszowych składa się za pomocą aplikacji publicznej. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo. 

Jak podaje WIR, protokół jest generowany automatycznie za pomocą publicznej aplikacji, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w ust. 1, po uprzednim złożeniu przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie tych szkód.

Jak zauważa ekspert WIR ,warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), opatrzonego, w celu potwierdzenia wystąpienia u producenta rolnego szkód powstałych w wyniku suszy, podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego, albo dołączenie uwierzytelnionego przez producenta rolnego wydruku tego protokołu.

Warunki i decyzje

Jak zauważa ekspert WIR oprocentowanie kredytu na wznowienie produkcji wyniesie 0,5%, pod warunkiem że w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Jak podkreśla WIR, pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony za pomocą publicznej aplikacji. Wniosek ten producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo. Skutki pozostałych klęsk szacowane są w dotychczasowy sposób, czyli przez komisje.

Aplikacja obsługująca wnioski suszowe jest dostępna od 1 lipca br. dni pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth