• Nowy projekt ustawy o lasach pojawił się 9 kwietnia br. na stronie internetowej Sejmu (druk 1098).
  • Proponowana nowela rozszerza katalog inwestycji pozwalających na zamianę państwowych gruntów leśnych na inny dowolny grunt (np. nieużytek) lub budynek należący m.in. do prywatnego inwestora.
  • Zgodnie z proponowanymi zmianami będzie można dokonać przy realizacji każdej inwestycji także prywatnej, wpisanej do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
  • W przypadku realizacji inwestycji podyktowanymi celami polityki państwa związanymi ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza zamiana dokonywana będzie bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Pojawiła się nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych (Druk nr 1098), która ma rozszerzyć kategorię celów uzasadniających zamianę państwowych gruntów leśnych na inny dowolny grunt (np. nieużytek) lub budynek należący do prywatnego inwestora.

Ekolodzy alarmują, że tak wprowadzona zmiana w ustawie o lasach państwowych przyczyni się do wielu nadużyć co doprowadzi do degradacji najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów leśnych w Polsce.

Ekolodzy obawiają się, że wielu inwestorów będzie dążyć do zamiany tereny terenów pofabryczne, czy zdegradowanych ekologicznie na cenne działki leśne.  

Co ma się zmienić w ustawie o lasach?

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami  lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych można zamienić  na inne grunty i nieruchomości, ale tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej.

Dodatkowo zamiana ta uwarunkowana jest przeprowadzana na podstawie wyceny różnej wartości gruntów przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

Nowelizacja ustawy wprowadza rozszerzenie kategorii celów stanowiących podstawę zamiany.

Znowelizowany art. 38e ustawy o lasach zakłada, że lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.

Kto zdecyduje o zamianie i wycenie gruntów?

Część ekologów alarmuje, że zamiana cennych gruntów leśnych na nieużytki lub tereny zdegradowane ma się odbywać bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

Decyzje o takich zamianach będą zapadały na szczeblu politycznym i będą podejmowane przez Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki z pominięciem opinii społecznej oraz kontroli sądowej

Zgodnie z proponowaną nowelizacją, zamiana uwarunkowania celami polityki leśnej dokonywana będzie przez nadleśniczego, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jednak ten ostatni będzie musiał uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego. 

Zamiany podyktowane pozostałymi celami sprawi będą się odbywały za zgodą Dyrektora Generalnego, na wniosek złożony przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W zasadzie może być to każda inwestycja wpisana do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

W przypadku realizacji inwestycji podyktowanymi celami polityki państwa związanymi ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza zamiana dokonywana będzie przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Właśnie powyższy zapis art 38e. pkt 3, wywołuje najwięcej kontrowersji. Zdaniem ekologów otwiera on drogę do nadużyć finansowych, gdyż nowelizacja będzie umożliwiać przejęcie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych państwowych gruntów leśnych w zamian za tereny bez większej wartości.

Zmiana ustawy o lasach państwowych stworzy nowe możliwości inwestycje?

Jak podkreślają eksperci, nowelizacja ustawy o lasach państwowych stworzy nowe możliwości inwestycyjne pod famy fotowoltaiczne i wiatrowe, ale też i drogi i spalarnie śmieci. Co ważnie, nie musi być to inwestycja publiczna, może też być zrealizowana inwestycja prywatna.

Ogromną zachętą finansową może być dla inwestorów możliwość dokonywania zamiany gruntów na te leśne, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Jak zauważają autorzy projektu nowelizacji ustawy o lasach:

"Projektowana ustawa, poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących realizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, będzie wywierała skutki społeczne i gospodarcze poprzez przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami realizowanymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych. Pośrednio ustawa wpłynie również
na poprawę sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez umożliwienie im współpracy przy realizacji przedsięwzięć wykonywanych w efekcie zrealizowanych inwestycji. Należy też wskazać na pozytywne skutki dla finansów publicznych w związku z podatkami płaconymi w przyszłości przez podmioty gospodarcze zaangażowane w realizację inwestycji oraz w działalność prowadzoną po ich zrealizowaniu."