Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, 6 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie procesów inwestycyjno-budowlanych, gdyż obowiązujące przepisy są zbyt rygorystyczne i nadmiernie obarczają inwestora. Projekt doprecyzowuje też przepisy, z których interpretacją urzędnicy mają obecnie problemy.

Jak informuje CIR, łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projekt zakłada też zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów, potrzebnych na etapie składania przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, a co za tym idzie szybsze procedury. Zaproponowano, aby projekt budowlany składał się z projektu: zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe), oraz technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Uproszczenia formalności dotyczyć będą zarówno pozwoleń, jak i zgłoszeń. Po zmianach osoby budujące do wniosku będą załączać tylko część obecnego projektu budowlanego, projekt zagospodarowania działki lub terenu, i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego. Zmniejszy się także liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku - z czterech do trzech.

Projekt opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadza również 5-letni termin „na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”. Dotychczas nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić nawet wiele lat po po budowie i rozpoczęciu użytkowania budynku.

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przewidziano m.in. dla urządzeń melioracji wodnej, dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, przydomowych tarasów naziemnych, oraz urządzeń takich jak biletomaty, paczkomaty itp.
Wprowadzane zmiany mają również wspierać rządowy program „Czyste powietrze” i sprzyjać przyłączaniu budynków do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W tym celu w ustawie wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci. Projektant będzie zaś zobowiązany sprawdzać, czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.

W nowelizacji wzmocniono jednak kwestie bezpieczeństwa przy zmianie sposobu użytkowania budynku, wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe. Np. przy zmianie mieszkania na przedszkole konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".