Od 21 stycznia 2016 roku, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., przestał obowiązywać art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, dotyczący wyznaczania obwodów łowieckich.

Trybunał Konstytucyjny zarzucił mu brak jakichkolwiek prawnych form udziału właścicieli nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich, obejmujących te nieruchomości, oraz brak instrumentów prawnych umożliwiających właścicielom wyłączenie ich nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego lub wyłączenie poszczególnych ograniczeń, jakie przewiduje Prawo łowieckie.

I mamy właśnie kolejne podejście do uregulowania tej kwestii – 15 listopada do Sejmu trafił rządowy projekt „ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie”.

Przewiduje, że obwody łowieckie będą, tak jak dotychczas, tworzone w drodze uchwały sejmiku województwa, będącej aktem prawa miejscowego. Nowością jest zaliczanie obwodów do poszczególnych kategorii (od bardzo dobrej do bardzo słabej) oraz ograniczenie ich terenu do granic danego województwa. W celu opracowania uchwały marszałek województwa powołuje zespół, który jest jego organem opiniodawczo-doradczym. W skład zespołu wchodzą:

1)            dwaj przedstawiciele zarządu województwa;

2)            przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

3)            przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych.

W pracach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu danego województwa.

O zaopiniowanie projektu marszałek wystąpi m.in. do właściwej izby rolniczej.

Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych projektem uchwały zapewnia się prawo wnoszenia uwag do projektu uchwały, które powinny zostać rozpatrzone przez marszałka województwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu ich składania.

„Rozpatrując uwagi dotyczące wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego, marszałek powinien wziąć pod uwagę szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo, w przypadku objęcia obwodem łowieckim, spowodują konieczność zaprzestania lub znacznego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. Przykładowo sytuacja taka może zaistnieć w odniesieniu do działalności rolniczej polegającej na hodowli zwierząt wrażliwych na czynniki zewnętrzne, w przypadku gdy hałas powstający podczas wykonywania polowania będzie miał wpływ na dobrostan tych zwierząt. Jednocześnie projektowana nowelizacja przyznaje sejmikowi województwa prawo do uwzględnienia uwag lub opinii, które nie zostały uwzględnione przez marszałka” – podano w uzasadnieniu.

Przewidziano też możliwość wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania, w przypadku gdy objęcie obwodem łowieckim tej nieruchomości uniemożliwi albo istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z niej: „Gospodarka łowiecka jest elementem ochrony środowiska, a zatem służy realizacji celu publicznego. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania powinno być województwo, a nie podmiot prywatny, zważywszy, że to sejmik województwa uchwala podział na obwody łowieckie” – zastrzeżono.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej obwodem łowieckim będzie mógł wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.

Projekt nakłada też obowiązki informacyjne w zakresie polowań zbiorowych. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu będzie mógł, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego zgłosić sprzeciw, który jednak zostanie uwzględniony tylko wówczas, gdy polowanie miałoby zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Powyższe rozwiązanie nie może zostać rozszerzone na polowania indywidualne ze względów logistycznych – zaznaczono. Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym, w zakresie informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego, jednoznacznego określenia miejsca wykonywania tego polowania oraz numeru upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wydanego myśliwemu wykonującemu to polowanie, będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na ich wniosek.

Wprowadzono także ustawowy obowiązek dla dzierżawców i zarządców dotyczący  informowania określonych organów o miejscu wyłożenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, określono również pełen katalog informacji podlegających wpisowi w tej ewidencji.

Katalog wytycznych do tworzenia obwodów łowieckich uzupełniono o racjonalność prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

Dokarmianie zwierzyny przestaje być obligatoryjne, jak dotychczas, a przyjmie formę fakultatywną i ma być stosowane w zależności od potrzeb w celu zapewnienia bytu zwierzynie w trudnych warunkach atmosferycznych ciężkich zim lub w celu ograniczenia szkód w uprawach i płodach rolnych w związku z zatrzymaniem zwierzyny w lesie.  Projekt daje uprawnienie do naruszania prawa do korzystania z nieruchomości w celu realizacji dokarmiania, jednak dopiero po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem.

Wszystkie umowy dzierżawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostaną w mocy do dnia utraty ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy - a niemal wszystkie obecnie obowiązujące umowy dzierżawy obwodów łowieckich w Polsce wygasają z dniem 31 marca 2017 r.

18 listopada projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Nie udało się zmienić zasad wyceny szkód łowieckich – wejście w życie ustawy, która miała doprowadzić do wyceny szkód przez wojewodę, odłożono o rok.

Więcej: Ważne obwody czy raczej szkody łowieckie?

Rząd nie miał zamiaru wprowadzić w życie zmian w szacowaniu szkód łowieckich?