• Większe silosy o pojemność ok. 200 t przekraczają wysokość 10 m, a większość MPZP na terenach wiejskich nie dopuszcza budowy tak wysokich obiektów budowlanych ze względu m.in. na otaczającą zabudowę mieszkalną i obowiązujące Prawo budowlane wskazujące maksymalną wysokość silosów do 7 m na zgłoszenie.
  • Pomimo, że znowelizowana ustawa dopuści budowę silosów o pojemności 250 m3 i wysokości do 15 m bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę to rolnicy będą musieli się mierzyć z odrzuceniem zgłoszenia budowy z powodu zbyt wysokich obiektów budowlanych.
  • Jak wskazuje rolnik z powiatu wrocławskiego budowa 2 silosów o pojemności 100 ton i wysokości do 7,2 m jest mniej opłacalna finansowo niż budowa 1 silosu o pojemności ok. 200 t i wysokości przekraczającej 10 m.
  • Zanim więc rozpoczniesz inwestycję w silos sprawdź MPZP, jakie wysokość obiektów budowlanych dopuszcza na twojej działce.

Nowelizowana ustawa o zmianie w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzi także zmiany w ustawie prawo budowlane. Wejdzie ona wraz z uruchomieniem dopłat do budowy silosów.

Rząd już "odtrąbił" sukces informują że wprowadza wiele ułatwień co do przeprowadzania inwestycji budowlanych przez rolników m.in. silosów o wysokości do 15 m. Jednak nie bierze pod uwagę ograniczeń ,jakie wprowadzają Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na terenach wiejskich.

Zakłada ona ułatwienia w budowie budynków gospodarczych, w szczególności silosów zbożowych o wysokości do 15 m poprzez zniesienie obowiązku uzyskania pozytywnej decyzji urzędu na realizację inwestycji budowlanej.

Jakie ułatwienia w budowie silosów i budynków gospodarczych?

Zmiana w ustawie prawo budowlane wprowadzi budowę bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (ale będzie to budowa na zgłoszenie):

  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane będzie zwolniona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

I właśnie ten ważny szczegół oznaczający że należy zgłosić budowę pisemnie budowę w gospodarstwie rolny. Na czym polega problem?

Problemy z wysokością silosów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Jednak, jak zgłaszają do nas sygnały rolnicy zmiana w prawie budowlanym nie ułatwi to wcale budowy silosów wyższych niż 10 m. Może ktoś spytać co za różnica czy silos ma 10 m czy 12 m czy 15 m? Jednak różnica jest ogromna jeżeli chodzi o koszty inwestycji.

Jak poinformował nas jeden rolników z powiatu wrocławskiego silos o pojemności 200 m3 czyli ok. 160 ton zazwyczaj przekracza wysokość 10,6 m a w jego gminie MPZP pozwala na budowę budynków maksymalnie do 10 lub 8 m . Przy budowie silosu o wysokości do 8 m trzeba się liczyć że będzie miał on pojemność 100 ton. Oznacza to, że rolnik będzie zmuszony wybudować 2 takie silosy mimo że znowelizowana ustawa Prawo budowlane dopuści budowę 1 silosu o wysokości 15 i pojemności do 250 m3.

Jak przyznaje rolnik to wydłuży proces inwestycyjny i koszty, ponieważ w przypadku budowy 2 silosu trzeba 2 razy przygotować odpowiednio fundament pod ich montaż i posadowienie.

Wiele zatwierdzonych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na terenach wiejskich wprowadza ograniczenia, co do wysokości budynków maksymalnie do 10 m , czyli zazwyczaj mniej. Oznacza to że nawet jeżeli rolnik będzie mógł rozpocząć inwestycje bez pozwolenia to będzie miał obowiązek prawny złożyć zgłoszenie, przed rozpoczęciem inwestycji, w którym m.in, musi umieścić informacje o tym do jakiej wysokości będzie sięgać inwestycja.  Umieszczenie informacji o tym że dany obiekt będzie przekraczał dopuszczalne wysokości z MPZP wprowadzi wiele komplikacji .

Oczywiście wiele terenów wiejskich i gminnych nie ma zatwierdzonych MPZP więc tu sytuacja będzie łatwiejsza, gdyż urzędy po otrzymaniu zgłoszenia na budowę silosów będą je najprawdopodobniej zatwierdzały. 

Dlaczego rolnik przewiduje problem z budową silosu wyższego ni 10 m mimo że ustawa wprowadzi ułatwienia i zniesie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę?

Ponieważ będzie do realizacji inwestycji potrzebne zgłoszenie budowy silosu, które będzie wymagało zatwierdzenia  z urzędu.

Co powinno zawierać zgłoszenie o budowę budynku innego niż mieszkalny?

Zgłoszenie budowy budynku innego niż mieszkalny powinno zawierać

  • pisemne zgłoszenie (druk urzędowy), w którym oprócz danych adresowych powinny być zawarte informacje o pełnomocnictwie, rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania silosu, dane gdzie będzie realizowana inwestycja (dokładna lokalizacja);
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Inne (wymagane przepisami prawa): zazwyczaj rysunek, szkic  wskazujący wysokość oraz szerokość itd. obiektu budowlanego a nawet i projekt obiektu budowlanego,

Musimy mieć świadomość że zgłoszenie nie polega na poinformowaniu telefonicznym lub pisemnym że rozpoczynamy budowę ale zgłoszeniu szeregu dokumentów. Bardzo często po złożeniu zgłoszenia urząd ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów np. rysunków lub szkiców inwestycji, albo nawet i projektu budowlanego,

Jeżeli urząd będzie miał obiekcje co do np. wysokości obiektu budowlanego czyli naszego silosu, gdyż nie będzie ona zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub nawet uproszczonym Studium, to wtedy odrzuci zgłoszenie  wskazując że trzeba zmienić wysokość danego obiektu.

W większości MPZP maksymalna wysokość budynków nie powinna przekraczać 7 m gdyż   zgodnie z obowiążującą teraz ustawą Prawo Budowlane (art. 29 ust. 1, pkt. 29, a dokładniej podpunkt c); inwestycję w silos do magazynowania zboża możemy rozpocząć od zgłoszenia budowy pod warunkiem, że jest to naziemny silos na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.

Zanim więc rozpoczniesz inwestycję w silos rolniczy sprawdź czy uproszczone Studium lub czy uchwalone (bądź nie) MPZP, jaką wysokość obiektów budowlanych dopuszczają na twojej działce.