KONFERENCJE

Innowacyjny produkt rolniczy 2018Regulamin Fot. Adobe Stock

Regulamin konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2018”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Konkurs na innowacyjny środek produkcji rolniczej pt. „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2018”, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Grupę PTWP.
Grupa PTWP, zwana dalej PTWP, jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do logo i nazwy konkursu.
Redakcja miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl, zwana dalej FARMER, jest głównym koordynatorem konkursu.
 

§2 CEL KONKURSU

 

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów rolnych innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

 

§3 CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 12.07.2018 r. do 7.11.2018 r.

 

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy producent lub upoważniony przez producenta dystrybutor środków do produkcji rolniczej, tj.: firmy hodowlano-nasienne, producenci: nawozów, środków ochrony roślin, pasz, dodatków paszowych, maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, firmy hodowlane z zakresu produkcji zwierzęcej, dostawcy rozwiązań informatycznych, instytucje działające w sferze obsługi finansowej i ubezpieczeniowej w branży rolnej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących wymogów:
2.1  zapoznanie się z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie www.farmer.pl,

2.2 spełnienie warunków podanych w §5.

 

§5 WYMOGI STAWIANE PRODUKTOM KONKURSOWYM

 

Do konkursu mogą być zgłaszane:
a)     pojedyncze produkty lub grupy produktów jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii, a także metody, systemy, zestawy, komplety i programy oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe,

b)     produkty, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku,

c)     produkty, które nie były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu na „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY”.

Produkty powinny odznaczać się szczególnymi walorami pod względem:
a)     innowacyjności celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,

b)     innowacyjności procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,

c)     innowacyjności produktu: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla użytkowników.

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2018”.
 

§6 WYMOGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia produktów i metod do konkursu przyjmuje redakcja miesięcznika „Farmer” w terminie do 14.09.2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu farmer.pl. Materiały zdjęciowe, foldery prezentacyjne należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl, wpisując w temat maila nazwę zgłaszanego produktu. Rozmiar maila nie może przekroczyć 10 Mb.
Przesłanie zdjęć związanych z konkursem jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w siedzi Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia.
Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę produktu lub metody uwzględniającą cechy opisane w §5.
Zgłoszenie, uzasadnienie oraz inne materiały informacyjne należy składać w języku polskim.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest zaznaczyć w zgłoszeniu kategorię konkursową swojego produktu. Przewidziane niniejszym regulaminem kategorie to:
nawozy,
środki ochrony roślin,
nasiennictwo,
pasze i dodatki paszowe,
budynki inwentarskie i ich wyposażenie,
hodowla zwierząt,
ciągniki rolnicze,
pozostałe maszyny rolnicze (kombajny, pługi, siewniki itp.),
programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego (urządzenia rolnictwa precyzyjnego, programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem itp.),
finanse i ubezpieczenia.
Specyfikację zgłoszenia można znaleźć w Formularzu Zgłoszeniowym w zakładce "Zgłoś produkt".
 

§7 WYBÓR PRODUKTÓW

 

Ocenę produktów i metod zgłoszonych do konkursu przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych produktów i metod w oparciu o kryteria ustalone w §5.
Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne.
Czytelnicy portalu farmer.pl metodą głosowania wybiorą zwycięzców w tych samych kategoriach.
Konkurs przeprowadzony zostanie w kolejnych etapach.
Etap I – zgłaszanie propozycji produktów do konkursu. Zgłoszenia dokonać mogą producenci i dystrybutor tych produktów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r.
Etap II –  Kapituła Konkursu powołana przez PTWP dokonuje oceny zgłoszeń wg kryteriów, o których mowa w §6 i spełniających wymagania §5, a następnie wybiera najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. W poszczególnych kategoriach nagrodzony zostanie jeden produkt. Łącznie Kapituła Konkursu przyzna maksymalnie 10 wyróżnień.
Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców.  Produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach, dostaną wyróżnienie specjalne. Internetowe głosowanie na INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2018 będzie prowadzone w terminie od 26 września do 21 października 2018 r. na stronie portalu farmer.pl. Do internetowego głosowania będą dopuszczone tylko zgłoszone wcześniej produkty, które spełniają wymagania podane w §5.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrodzonym statuetek nastąpi w dniu 7.11.2018 r. podczas oficjalnej gali zorganizowanej po konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie” w Warszawie.
Listę i opis wyróżnionych produktów i metod opublikują: miesięcznik „Farmer” oraz portal internetowy farmer.pl.
Nagrodzeni mają prawo wykorzystywać przyznany im tytuł „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2018” wraz z logo na nagrodzonych produktach oraz we własnych materiałach promocyjnych dotyczących nagrodzonych produktów.
Organizator konkursu ma prawo do zmiany jego zasad, w tym do jego nieprzeprowadzania bez podawania przyczyny. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 

§8 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

 

2.     Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl

 

3.     Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:

◦        identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,

◦        informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usługi komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).

 

4.     Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.

 

5.     Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.

 

6.     Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

 

 

 

×