PARTNERZY PORTALU

Komentarze 2

user Hirek 2021-08-03 13:20:21
WPR Wyje,,, ć Polskie Rolnictwo
Zgłoś
user brzoza 2021-07-30 15:21:58
Kopia ważniejszych złotych myśli do str 72 bez komentarzy i zmian. Rolnictwo jest nieopłacalne , dochód nie nadąża za średnia krajową a nawet przyrost jest mniejszy. Dochód gospodarstw do 50 ha jest zapewniony tylko dzięki płatnością. Gospodarstwa bardzo małe i małe. mimo niskiej produktywności i dochodowości odpowiedzialne są one za ponad 34% wartości produkcji gospodarstw towarowych i gospodarują na blisko 50% użytków rolnych.. Potrzeba: Zmniejszanie różnic w dochodach między gospodarstwami rolniczymi o różnej wielkości, Potrzeba: Poprawa pozycji ekonomicznej rolnictwa unijnego względem rolnictwa światowego w związku z przewagą kosztową rolnictwa światowego wynikającą m.in. z różnic w standardach produkcji związanych z ochroną środowiska i klimatu. Potrzeba: Rozwijanie technologii cyfrowych w zarządzaniu ryzykiem i platform wdrażających kontrakty 92% rolników płatności bezpośrednie pomagają jedynie częściowo zmniejszyć dystans, jaki dzieli ich od reszty sektorów gospodarki. i Komisja Europejska zwróciła uwagę na potrzebę ograniczania różnic w dochodowości małych i większych gospodarstw rolnych Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania norm i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych objętej wsparciem dochodów i podlegającej warunkowości Ukierunkowanie na gospodarstwa w konkretnych sektorach: odsetek gospodarstw korzystających ze wsparcia dochodów związanego z produkcją w celu poprawy konkurencyjności, zrównoważoności lub jakości 25,00% Jednym z podstawowych i najważniejszych celów Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r : odsetek gruntów rolnych objętych wsparciem w celu redukcji emisji amoniaku i gazów cieplarnianych 8,86% Obszar wspierany w zakresie zalesiania, agroleśnictwa i odbudowy 17 565 ,,,chyba ha,,, : Udział powierzchni użytków rolnych wspieranych przez WPR dla rolnictwa ekologicznego, z podziałem na utrzymanie i konwersję 3,52% Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania służącymi ochronie i przywracaniu różnorodności biologicznej. 6,85% R.28 Wspieranie sieci Natura 2000: powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta zobowiązaniami z zakresu ochrony, zachowania i odbudowy 1,85% R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami w zakresie zarządzania elementami krajobrazu, w tym żywopłotami 2,11% 8 Cel 8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, równouprawnienia płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie ,,,młody rolnik,,, Udział jednostek hodowlanych (DJP) objętych działaniami wspieranymi w celu poprawy dobrostanu zwierząt 20,53% Ekoschematymają do przeznaczenia na ten instrument co najmniej 25% płatności bezpośrednich Zaprojektowane na podstawie art. 65 wieloletnie interwencje rolno-środowiskowo–klimatyczne W nowej perspektywie finansowej UE, dotychczasowa zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz praktyki zazielenienia zostały zastąpione tzw. systemem warunkowości. a) klimat i środowisko; b) zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin; c) dobrostan zwierząt. Działalność rolnicza: a) wytwarzanie produktów rolnych, w tym w ramach paludikultury, gdzie produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), z wyjątkiem produktów rybołówstwa, a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji lub, b) utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy.
Zgłoś