PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KOMENTARZE

 • Marek.Skomorowski.1970@wp.pl 2016-10-06 07:24:27
  Faktem jest iż, Polska jest najbardziej przestępczym Państwem członkowskim w całej Unii Europejskiej, gdzie łamane są Prawa Człowieka, gdzie wykorzystywane dotychczas były środki UE do celów finansowania grup przestępczych obrodu gruntami w obrębach gmin na niewyobrażalną skalę poza wszelką kontrolą podatkową „VAT” itd. W związku z, ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin wszystkich klas na ”B” (budowlane) wyłączone zostały nawet budynki gospodarcze z produkcji rolnej (znajdują się obecnie na terenach budowlanych) , właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowania. Malwersacje finansowe autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze starostami powiatowymi wykonującymi zadania z zakresu administracji Rządowej, zdestabilizowały cały system prawny w Polsce, poniżej cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” rolnych na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych ( obecnie Afera Rządowa co potwierdziła szefowa KPRM Beta Kępa serdeczne podziękowania! Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku.

  1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.).
  2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.
  4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
  5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639).
  6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.


  Wnioski są oczywiste: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego po odsuniętych ze stanowiska Starosty chełmskiego Pawła Ciechana obecnie sekretarza Gminy Chełm .
  Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku.
  Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”. Wyżej wymienione wyroki mogą jedynie potwierdzić związek przyczynowo polityczny śmierci Andrzeja Leppera, zajmującego się w powyższym czasie również, kulisami afery gruntowej, daty potwierdzają iż, PSL rozwinęło skrzydła w przedmiotowej aferze w bezkarności w swych działaniach po śmierci kontrowersyjnego polityka „Samoobrony Andrzeja Leppera”.

  Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR jest niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamie prawa własności gruntów gwarantowane właścicielom prywatnym Konstytucją RP. Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej co jest oczywiste. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa) . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ; nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Końcowe wnioski: Największa w historii afera, pokazująca nieudolność Rządu RP, działających na szkodę Skarbu Państwa Polskiego z uwagi iż, klika przestępcza pseudo rolników nawet nie płacą należnego VAT od obrotu tymi gruntami. Wstyd i hańbę przenosicie Polsce z uwagi iż, okradliście uczciwych podatników którzy utrzymują Was z obrębów miast, obecne nieruchomości i budynki ich niejednokrotnie dorobek całego życia są nic niewarte których nawet nie mogą sprzedać gdyby zapragnęli zmian w życiu dotychczasowym . Marek Skomorowski . E-mail; Marek Skomorowski.1970@wp.pl (zam. Chełm ul.Budowlana52 kod pocztowy 22-100). ,
 • maria 2015-06-16 14:50:02
  ustawa nie zabrania budowania tylko ,że zmiana przeznaczenia może nastąpić w drodze miejscowego planu a nie decyzji o warunkach, bo przy planie jest właśnie wymagana zgoda ministra
 • Patrycja 2014-04-28 22:10:29
  https://www.facebook.com/pages/Absurdalna-Nowelizacja-Ustawy-O-Ochronie-Grunt%C3%B3w-Rolnych-I-Le%C5%9Bnych/305220972963094
 • podkarpacie 2014-01-17 16:16:03
  robia ludziom ciagle tak aby mieli jak najgozej mam dzialke 22 ar zaraz kolo domu rodzinnego droga gminna utwardzona. Zawsze mazylem zeby tam postawic wlasny domek ,ale dzieki takim ludziom jak nasze panstwo ma moje mazenie sie nie spelni bo na 3 klasie ziemi nie mozna budowac .Dziwic sie ze coraz wiecej ludzi wyjezdza za granice jak we wlasnym kraju nie da sie normalnie zyc,to jest hore
 • Ostrów wlkp 2013-12-28 10:51:27
  ja mam ten sam problem całe życie zbierałem pieniadze kupiłem sobie działkie 2 lata temu (budowlana) 1000m2 a teraz nie moge dostac pozwolenia na budowę bo mam 3 klase ziemi to jest smieszne i co ja mam sobie z tą działką zrobić ziemniaki posadzić nie rozumiem tych ludzi w tym sejmie :((
 • Wojtek 2013-12-17 14:19:59
  może i się zmieni ale podobno wszystko czeka u marszałka i nic nie wskazuje żeby sprawa na razie się ruszyła!!
 • Katte 2013-09-27 10:53:36
  http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.sejm/127987/Do-pol-hektara--Poslowie-PSL-chca-ulatwic-odrolnienie-gruntow-klas-I-III-
 • klasa 3 2013-09-19 22:29:27
  A skąd Pan to wie? może podać Pan linka,jeśli jest to na stronie,bardzo mi zależy:)
 • Józef 2013-09-18 23:23:59
  Właśnie do sejmu wpłynoł wniosek o zmianie tego neiszczęsnego zapisu i złożył go PSL
  niedługo wszystko się zmieni będzie po staremu
 • klasa 3 2013-09-10 14:04:55
  Nam planistka zawolala ok 6tys. zl,a nie wiem czy w Gminie cos nie beda chcieli.Okaze sie po Sesji,wtedy napisze.
 • Adam 2013-09-09 22:22:33
  A ile taka przyjemnośc może kosztować ? Przymierzam się właśnie do złożenia wniosku o plan miejscowy , ale nie wiem, czy mnie "stać" :)
 • klasa 3 2013-09-09 20:01:18
  Wlasnie chodzi o to,ze mozna zrobic ten plan na koszt inwestora,zeby nie czekac na fundusze w Gminie,ktora powinna zrobic ten plan.
 • Adam 2013-09-09 16:08:32
  Czy jednak przy tworzeniu planu miejscowego zagospodarowania na określoną część terenu inwestor nie musi liczyć się z kosztami ? Czy gmina zrobi to bezpłatnie ?
 • klasa 3 2013-09-06 09:36:13
  jestem autorem wpisu z 09.07.2013 (pomylilam miesiac)
 • klasa 3 2013-09-06 09:17:20
  Słuchajcie mam na to troche trudny i kosztowny sposob.Otoz:mam klase 3 i jestem autorem wpisu z 09.09.13 "klasa 3"po lataniu po urzedach i nieudanej probie przekwalifikowania ziemii na kl IV,trafilismy do Pani planistki,ktora robi pzp dla mojej gminy i ta zaproponowala,ze moze zrobic nam plan prywatnie na nasza dzielke,tylko musimy zlozyc podanie do wojta gminy z prosba o pozwolenie na stworzenie tego planu Uchwala Rady Gminy.Otoz takie pismo zlozylismy,wszystkich oczywiscie zszokowalissmy,az musieli zasiegnac porady radcy prawnego,ale widocznie jest to zgodne z prawem(nie jak twierdzili na poczatku,ze sami tego zrobic nie mozemy,a gmina nie ma na to funduszy)i w konsekwencji dostalismy powiadomienie,ze nasze podanie zostanie przelozone na Sesji Rady gminy,a wczesniej na komisjach na ktore dostaniemy osobiste listowne zaproszenie!Wiec,jesli rada przeglosuje na tak,bo nie rozumiem dlaczego mialoby byc inaczej skoro sami chcemy ponies tego koszty to sprawa bedzie zalatwiona.Pani planistka zrobi pzp na nasza dzialke(to moze potrwac nawet pol roku)ale juz potem tylko wystarczy ubiegac sie o pozwolenie na budowe.Napisze jaka bedzie decyzja rady gminy(30 wrzesnia mamy sesje)Trzymajcie kciuki i nie dajcie sie,musimy jakos z tym durnym przepisem wygrac!Wytrwalosci!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.179.37
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.