PARTNERZY PORTALU

Komentarze 6

user targowisko 2019-07-04 16:26:04
Wszyscy na targowiska , jak 30 lat temu (wiem bo sprzedawałem czereśnie i pomidory (jaja też) na targu jako 9 latek . Byłem najlepszy , panie mnie lubiły i wierzyły mi na słowo , choć je - jako taki miły blondynek - oszukiwałem na jakości ile się dało. Wstyd mi teraz ale miałem największy utarg na całej "ścieżce". Ale dzisiaj ? Sprzedałbym na tym targu - 10 % - ówczesnej ilości towaru ? Ilu ludzi chodzi na targ ? Bo co taki Ardanowski wie - w porównaniu ze mną , o handlu bezpośrednim ? Tyle co jego dziadek - 60 lat temu - sprzedający na targu prosięta lub krowę .
Zgłoś
user 9 latek 2019-07-04 16:31:10
Morawiecki wie bo mu napisali , ale 9 letnie dzieci nie mogą handlować , czytaj ; Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Rejestracja RHD Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj). Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący o wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną jest wśród plików do pobrania na końcu niniejszej strony. Warunki prowadzenia RHD Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych). Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności. Wymagania RHD Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące: Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne. Należy przestrzegać wymagań określonych w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia; ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności. W przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny). Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną. Oznakowanie żywności Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004; rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych; rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.
Zgłoś
user Kto to widział 2019-07-04 16:35:33
Dzisiaj to by twoich starych zamknęli , a ciebie oddali do rodziny zastępczej żebyś całe życie było robolem , a nie prowadził interesy i bogacił się. Kto to widział by dzieciak zarabiał jak stary i nie płacił podatków i nie brał 500 +. Masz kupować w Biedronce , korzystać z MOPSu , przemieszczać się za pracą na zawołanie itd.itd
Zgłoś
user Mirosław 2019-07-04 13:52:19
Jak handel to tylko do stonki do stonki, na kasę lub za paletę ciąg, ram Pam Pam Pam.
Zgłoś
user Adam dolny slask 2019-07-04 13:19:10
niech pozwolą sprzedawać świnki sąsiadom a nie ze ja musze jechać do rzeźni 40 km
Zgłoś
user Miki2 2019-07-04 09:51:48
A jak np zerowy pit ma się do podwójnego krusu na działalność czy zwiększa limit przychodów może to by bylo coś dla rolników?
Zgłoś