PARTNERZY PORTALU

Komentarze 5

user Mirosławiec 2019-09-18 23:06:29
Po co nawadnianie jak państwowe bobry zrobią tamę i jest nawadnianie, państwowe dziki uprawią i zbiorą , państwowe wilki zajmą się nadprodukcją bydła i bezpańskimi psami, widzicie państwo dba o rolnika 😂
Zgłoś
user Sebastian Dobrzyński 2019-09-18 14:36:47
"Agencja zaznacza jednak, że ubiegając się o dotację na nawadnianie należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc. Natomiast w przypadku ulepszenia istniejących instalacji już istniejących trzeba wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko." Droga redakcjo chyba nieprecyzyjne jest to sformułowanie, oszczędności dotyczą modernizowanych instalacji a oddziaływać na środowisko negatywnie nie powinna nowa instalacja.
Zgłoś
user doradca nieprofesjonalny 2019-09-18 11:26:01
Autor zapomniał dodać bardzo ważnej rzeczy dotyczącej składanych wniosków, cytuje za stroną Agencji: "W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia(!!!!!!!!): a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne, c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a, d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; "
Zgłoś
user Szymon 2019-09-18 11:19:37
Droga redakcjo proszę o dodanie w artykule informacji ze agencja przyjmuje tylko wnioski z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę zbiorników retencyjny Nie ma możliwości uzupełnienie tych dokumentów do podpisania umowy A czas na takie dokumenty to min 6 m-cy
Zgłoś
user Młody inwestor 2019-09-18 10:28:13
zainwestowałem 3 tysiączki i zakupiłem linię do produkcji piwa w domowych warunkach. Od tego czasu codziennie zraszam trawkę.
Zgłoś